Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren

Erasmus+ programmet lyser ut midler som skal bidra til utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, flagg, font, grafikk.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet.

Erasmus+ lyser nå ut midler til tiltak som bidrar til utvikling og implemetering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Hva kan du søke støtte til?

Utlysningen er delt i to deler, en for voksnes læring og en for utdanning- og opplæring for øvrig.

For hver av delen er det satt generelle mål og spesifikke mål. Alle prosjekter må adressere minst et generelt og et spesifikt mål for å bli tatt i betraktning. 

1. Utdanning og opplæring generelt

Generelle mål: 

 1. Spredning og/eller oppskalering av god praksis (særlig fra lokalt nivå) på inkluderende læring og fremme av felles verdier. I denne sammenhengen menes det særlig å oppskalere god praksis, eller å overføre til en annen kontekst på samme eller høyere nivå. 
 2. Utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Spesifikke mål:

 • Fremme læring av sosiale og sivile ferdigheter, fremme kunnskap om og eierskap til verdier og grunnleggende rettigheter.
 • Fremme inkluderende utdanning og opplæring, utdanning av vanskeligstilte elever/studenter og diversitet blant lærere.
 • Fremme kritisk tenkning og mediaforståelse blant elever/studenter, foreldre og lærere.
 • Støtte inkludering av nyankomne migranter gjennom utdanning av høy kvalitet, inkludert validering av tidligere opplæring.
 • Fremme digitale ferdigheter og kompetanse blant grupper som har lav digital tilgang (inkludert eldre, innvandrere og unge fra vanskeligstilt bakgrunn) gjennom samarbeid mellom skole, næringsliv og uformell sektor, som for eksempel bibliotek. 

2. Nettverk og partnerskap for voksnes læring

Generelle mål: 

 1. Bygge opp nasjonale eller regionale nettverk for tilbydere av voksnes læring, og støtte nettverkenes deltakelse i europeisk samarbeid.
 2. Kapasitetsbyggende tiltak til eksisterende nasjonale eller regionale nettverk, og forbedre deres deltakelse i samarbeid på europeisk nivå.
 3. Styrke eksisterende transnasjonale nettverk av tilbydere av voksenopplæring, gjennom gjensidig læring, rådgiving og kapasitetsbygging.

Spesifikke mål

 Prosjektene bør fremme europeisk samarbeid mellom tilbydere/interessenter innen enten:

 • Spesifikke tema innen voksnes læring (for eksempel digitale ferdigheter, lese- eller matematikkferdigheter, medborgerskap, karriereutvikling, helseforståelse, personlig økonomi, integrering av innvandrere, integrering på tvers av generasjoner, sosial inkludering)
 • Innovative pedagogiske tilnærminger for voksnes læring (for eksempel virtuell/fysisk læring, tilpasset læring, utdanningsteknologi)
 • Spesifikke grupper innen voksnes læring (for eksempel voksnes læring for seniorer eller for personer i isolerte områder, innsatte i fengsel)
 • Tema for organisasjonshåndtering (for eksempel økonomisk bærekraft, hvordan skape lokale/regionale nettverk, internasjonalisering, strategiarbeid, utvikling av ansatte, kommunikasjon og sosiale media)
 • Spesielle modeller for voksnes læring (for eksempel folkehøyskoler, «second chance») 
 • Voksnes læring spesielt.

Mer informasjon 

Se utlysningen og DIKUs sider

Publisert 11. nov. 2019 12:57 - Sist endret 11. nov. 2019 13:06