Forskningsrådet

Kommende

Tid: 10. feb. 2021

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Tid: 10. feb. 2021

Utlysningen av stort tverrfaglig forskerprosjekt under Fellesløftet IV er utsatt fra 2020 til 2021 grunnet koronavirus. 

Tid: 17. feb. 2021

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Tid: 17. mars 2021

Formålet med utlysningen er å etablere et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Tid: 15. sep. 2021

Forskningsrådet planlegger å lyse ut minimum 176 millioner kroner til nasjonale forskerskoler. 

Tidligere

Tid: 18. nov. 2020

Utlysningen gjelder støtte til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet. 

Tid: 18. nov. 2020

Det planlegges en ny utlysning av midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Tid: 18. nov. 2020

Forskningsrådet lyser ut midler til den femte generasjonen av Sentre for fremragende forskning (SFF-V). Første trinn av utlysningen har frist 18. november.

Tid: 16. sep. 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for innovasjonsprosjekt.

Tid: 2. sep. 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Tid: 2. sep. 2020

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike.

Tid: 2. sep. 2020

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Tyskland.

Tid: 20. mai 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Grunnet korona-situasjonen er Forskningsrådets søknasdfrist utsatt til 20. mai.  

Tid: 2. mars 2020

Forskningsrådet lyer ut midler til arrangementer under Forskningsdagene.

Tid: 3. feb. 2020

Forskningsrådet lyer ut midler til arrangementer under Forskernatten, som er en del av Forskningsdagene.

Tid: 31. jan. 2020

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 31. januar.

Tid: 25. sep. 2019

Norges forskningsråd lyser ut om lag 185 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. I disse prosjektene samarbeider kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

Tid: 25. sep. 2019

Det lyses ut midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for mobilitetsstipend.

Tid: 10. apr. 2019

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for prosjekttypen unge forskertalenter.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. For å kunne sende inn en søknad til hovedutlysningen må man ha sendt inn en skisse innen fristen 26. september.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) lyser ut midler til ett prosjekt som skal evaluere strukturreformen. Evalueringen skal knyttes til målene for strukturreformen slik de ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet).