2019

Tidligere

Tid: 25. sep. 2019

Norges forskningsråd lyser ut om lag 185 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. I disse prosjektene samarbeider kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

Tid: 25. sep. 2019

Det lyses ut midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for mobilitetsstipend.

Tid: 10. apr. 2019

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

Tid: 10. apr. 2019

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for prosjekttypen unge forskertalenter.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) vil i 2019 lyse ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole. For å kunne sende inn en søknad til hovedutlysningen må man ha sendt inn en skisse innen fristen 26. september.

Tid: 13. feb. 2019

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) lyser ut midler til ett prosjekt som skal evaluere strukturreformen. Evalueringen skal knyttes til målene for strukturreformen slik de ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet).