Forskningsbasert evaluering av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) lyser ut midler til ett prosjekt som skal evaluere strukturreformen. Evalueringen skal knyttes til målene for strukturreformen slik de ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet).

Om utlysningen

FINNUT lyser ut midler til ett prosjekt som skal evaluere strukturreformen. Evalueringen er et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunnen for evalueringen er at det har skjedd store endringer i universitets- og høyskolesektoren som følge av strukturreformen.

En kjerne i evaluering er å se spesielt på de sammenslåtte institusjonenes arbeid for å styrke fagmiljøene, og da mer spesifikt hvilke steg de tar for å samordne fagmiljøene og heve kvaliteten i studieprogrammene og i forskningsmiljøene. Dere bør legge vekt på å evaluere institusjonsnivået og ikke studiestedet, og dere bør se på utfordringer og spenninger i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Mer informasjon

Se utlysningen på forskningsrådets sider for mer informasjon.

Publisert 18. juni 2018 17:15 - Sist endret 18. juni 2018 17:15