English version of this page

Forskningsmidler fra Kavlifondet for 2019

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Kavlifondet har identifisert 8 kunnskapshull. Man inviterer nå prosjekter som adresserer ett eller flere av kunnskapshullene:

  1. Hva er effekten av forebyggende tiltak for utvikling av angstlidelse hos barn og ungdom i risikogrupper, og hvilke faktorer påvirker effekten?
  2. Hva er effekten av ulike tiltak for å bedre sosiale ferdigheter, deltakelse, og andre relevante mentale helseaspekter for barn og ungdom med autismespektrumforstyrrelser?
  3. Hvordan er den kognitive, adaptive og atferdsmessige funksjonen til barn i fosterhjem sammenlignet med barn i risikogruppen som ble boende med sine biologiske foreldre?
  4. Hva er effekten av tiltak for barn som har blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt eller som har opplevd vold i nære relasjoner?
  5. Hva er effekten av behandlingsformen EMDR sammenliknet med kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med posttraumatisk stresslidelse?
  6. Hva er effekten av tiltak som retter seg mot psykisk velvære for søsken til barn og unge med kronisk sykdom?
  7. Hva er effekten av psykologisk terapi versus antidepressiva eller kombinasjonsterapi?
  8. Hva er effekten av psykososiale tiltak for skolevegring?

Om søknadsprosessen

Søknadsprosessen vil finne sted i to trinn:

Fase 1: Skissesøknader

Søkere som oppfyller søkekriteriene sender inn en skissesøknad. Frist for innsending av skissesøknad er 28. februar.

Fase 2: Fullstendige søknader

Utvalgte søkere vil bli invitert til å sende inn fullstendige prosjektsøknader. Frist for innsending av fullstendig søknad er 15. august.

Mer informasjon

Se utlysningen på Kavlifondets sider.

 

Publisert 19. feb. 2019 13:33 - Sist endret 19. feb. 2019 13:35