English version of this page

Forskningsmidler fra Kavlifondet

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut midler til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Kavlifondet har identifisert 10 kunnskapshull. Man inviterer nå prosjekter som adresserer ett eller flere av kunnskapshullene: 

  1. Hva er effekten av ulike tiltak for å bedre sosiale ferdigheter, deltakelse, og andre relevante aspekter knyttet til mental helse for barn og ungdom med autismespektrumforstyrrelser?
  2. Hva er effekten av ikke-medikamentelle tiltak for barn og unge med ADHD?
  3. Hva er effekten av og erfaringen med pedagogiske og informative intervensjoner for barn og unge for å forhindre og avdekke vold, overgrep og krenkelser?
  4. Hva er effekten av intervensjoner for barn og unge med kompleks post-traumatisk stresslidelse?
  5. Hva er effekten av tiltak rettet mot psykisk helse i barnevern?
  6. Hva er effekten av skolebaserte tiltak for å fremme psykisk helse hos barn og unge?
  7. Hva er effekten av skolebaserte tiltak for barn og unge som har vært eksponert for traumatiske hendelser?
  8. Hva er effekten av av psykososiale tiltak for skolevegring?
  9. Hva er effekten av tiltak utviklet for å redusere selvmordsrelatert atferd blant ungdom?
  10. Hva er effekten av tiltak for barn som har blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt eller som har opplevd vold i nære relasjoner?

Om søknadsprosessen

Søknadsprosessen vil finne sted i to trinn:

Fase 1: Skissesøknader

Søkere som oppfyller søkekriteriene sender inn en skissesøknad. Frist for innsending av skissesøknad er 28. februar.

Fase 2: Fullstendige søknader

Utvalgte søkere vil bli invitert til å sende inn fullstendige prosjektsøknader. Frist for innsending av fullstendig søknad er 31. august.

Mer informasjon

Se utlysningen på Kavlifondets sider.

 

Publisert 7. jan. 2020 16:29 - Sist endret 7. jan. 2020 16:29