English version of this page

Stimuleringsmidler 2018

UV-fakultetets faglige ledelse tilbyr støtte for å øke søknadsandelen mot EU. Fakultetet har satt av sentrale forskningsstrategiske midler til dette også i 2018.

Løpende utlysning av stimuleringsmidler for 2018

Stimuleringsmidlene som lyses ut er ment å kunne dekke kostnader knyttet til utviklingen av søknadene, som

  • Kostnader til møter
  • Reiser
  • Kjøp av tjenester
  • Eventuelle frikjøp fra egen stilling
  • Deler av reise- og oppholdsutgifter for samarbeidspartnere

Støttebeløpet er oppad begrenset til NOK 40 000.

Krav til søknaden

Søknader om stimuleringsmidler skal være anbefalt av instituttleder.

Søknaden må inneholde et foreløpig budsjett, arbeidstittel på prosjektet, tidsplan for planlagt aktivitet og henvisning til program med søknadsfrist. Dersom en prosjektsøknad ved tidligere søkerrunder har fått positive tilbakemeldinger, kan dette telle i positv retning.Søknadene bør holdes innenfor en maksimalramme på to sider. Det settes ingen søknadsfrist.

Søknad sendes elektronisk til fakultetets sekretariat i løpet av perioden til Hanna Karv.

Søkere gjøres oppmerksom på at alle EU-søknader utløser prosjektetableringsstøtte til søkerens enhet. Fakultetets stimuleringsmidler skal ses som et supplement i de tilfeller hvor PES-støtten ikke er tilstrekkelig.

Fakultetet forutsetter at søknader om stimuleringsmidler som oversendes sekretariatet, genererer søknader til EU. Fakultetet ber om at dokumentasjon for innlevert søknad ettersendes.

 

Publisert 28. juli 2015 09:02 - Sist endret 21. aug. 2018 14:27