Fellesløftet IV - Stort tverrfaglig forskerprosjekt

Forskningsrådet utsatte utlysningen til Fellesløftet IV Stort tverrfaglig prosjekt med frist 6. mai pga koronasituasjonen. Utlysningen har fått ny frist den 10. februar og Forskningsrådet la oppdatert utlysning ut i september

Formål

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Forskningsrådet vil støtte forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder, og søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Om utlysningen

Utlysningen er åpen for alle fag og forskningsområder. Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Jfr. Forskningsrådet (pr.epost) er dette et minimumskrav.. De sier videre: "Samarbeidet kan også være av mer radikal tverrfaglighet. Det som er viktig er at søknadene retter seg mot formålet med utlysningen. En søknad som strengt tatt er tverrfaglig i hht. det formelle kravet i utlysningen, men som er trygt innenfor godt etablerte forskningsområder vil kunne risikere å ikke treffe godt nok på formålet".

70 millioner kroner lyses ut til klima- og jordsystemer, og finansieres helhetlig av Forskningsrådet.

Ytterligere 1000 millioner skal gå til banebrytende forskning innenfor alle fag og forskningsområder. Disse prosjektene finansieres gjennom Fellesløftet IV, som innebærer et samarbeid om finansiering mellom Forskningsrådet (Banebrytende forskning - FRIPRO) og forskningsorganisasjonene. Dersom du søker finansiering innenfor Fellesløftet, må du velge temaet banebrytende forskning i søknadsskjemaet.

 

UiOs prosess og tidsplan

 • 11. sept 2020   Brev til enheter
 • Sept                 Forskningrådet har lagt ut maler
 • 16. okt 2020     Enhetenes frist for innmelding av initiativer
 • 1. nov 2020     Brev til enheter
 • 10. nov 2020   Forskningsrådet avholder webinar
 • 16. des            Søknader kan opprettes og sendes inn fra og                                med denne datoen. Forskningsrådets                                            utlysning er komplett
 • 30. des 2021   Forskningsrådets utlysning er åpen for søknader
 •  12. jan 2021   Enhetenes frist for oversikt over søknader og                                 kopi av søknad (skjema i Forskningsrådsportal)
 •   3. febr 2021    Behandling i dekanmøte
 •  10. feb 2021    Forskningsrådets søknadsfrist kl 13.00. Søker                               sender selv inn søknad.
 •  Uke 16-19       Ekspertpanelene vurderer søknader
 •  Uke 24-25        Porteføljestyrene godkjenner støtteverdige                                    søknader
 • Uke 26             UiO får tilsendt rangeringslister og hvilke                                      panelvurderinger for støtteverdige prosjekter                                (karakter 6 og 7) og skal selv velge prosjekter de                           ønsker å finansiere

 • 1. september    Forskningsrådets frist for å melde tilbake hvilke                             søknader de ønsker å finansiere                       

 • 1. des 2021      Senest mulig oppstart av prosjekt

 • 30.nov 2027     Senest tillatte prosjektslutt

 

Publisert 11. sep. 2020 13:16 - Sist endret 3. nov. 2020 10:51