Forskningsrådet finansierer

Forskningsrådets finansering: Programmer og muligheter. Se generell informasjon om hva Forskningsrådet finansierer.

Forskningsrådet finansierer blant annet:

Forskningsrådets utlysninger, hvordan skrive søknad  inkl. generelle vilkår og krav til søknadene, svar på søknad samt kontrakt og rapporteringer finnes på Forskningsrådets egen nettside "Søke om midler".

Forskningsrådet har 8 hovedsøknadsfrister. I tillegg er det noe utlysninger som har løpende frister med løpende søknadsbehandling.

Alle programmer og aktiviteter i Forskingsrådet benytter standardiserte søknadstyper med tilhørende vurderingskriterier ved utlysning av forskningsmidler. Når støtten fra Forskningsrådet utgjør statsstøtte, må den gis i hht. statsstøtteregelverket.

Se også Rutiner og retningslinjer

Relevante programmer per enhet

Noen fakulteter har valgt ut de mest relevante programmene som forskningsrådet tilbyr deres fagområder.

Velg fakultet:

Det humanistiske fakultet

IKOS:

ILN:

Det medisinske fakultet

De viktigste forskningsprogrammene relatert til medisin og helse:

  • BIOTEK2021BIOTEK2021-programmet er Forskningsrådets mest omfattende forskningssatsing innen bioteknologi. Programmet vil løpe fra 2012 ut 2021.
  • HELSEOMSORG Programmet løper fra 2011 ut 2015. Programmet er utformet for å styrke kunnskapsgrunnlaget som ligger bak utviklingen av effektive helse- og omsorgstjenester på alle nivåer, og å bidra til å definere mål og virkemidler som vil gjøre det mulig å nå dette målet.
  • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.
  • Sentre for fremragende forskning (SFF) SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front. Målet med SFF-ordningen er å etablere tidsbegrensede forskningssentre som driver målrettet, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå og hvor forskerutdanning er en integrert komponent.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Les mer om FRISAM

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Programmer hos NFR som er relevante for utdanningsforskning

Utdanningsforskningen i Norge evalueres

Et ekspertpanel ledet av professor Sverker Lindblad, Gøteborgs universitet, har evaluert de to utdanningsforskningsprogrammene PraksisFoU/ PRAKUT og UTDANNING 2020. Evalueringsrapporten forelå i mars 2013. Mer om dette på NFRs hjemmesider.

Programmene er nå slått sammen og videreføres i et nytt tiårig Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT.

 

For bistand ved fakultetet, kan man ta kontakt med assisterende fakultetsdirektør Solveig B. Løland eller forskningskonsulent ved egen enhet.

Publisert 21. sep. 2015 12:35 - Sist endret 28. jan. 2019 14:23