Rutiner og retningslinjer

Før du søker

Det er instituttene som er eier av alle forskningsprosjekter som legges til instituttene.

Ta kontakt med forskningskonsulenten ved instituttet så tidlig i prosessen som mulig dersom du ønsker å søke om ekstern finansiering. Forskningskonsulenten vil blant annet kunne hjelpe deg med følgende:

  • budsjett
  • riktig finansieringskilde
  • godkjenning fra ledelsen

Søknaden

  • Alle søknader sendes elektronisk ved av hjelp av søknadsprogrammet Mitt nettsted. For å kunne benytte esøknad må du registreres som bruker. Se søknadsinformasjon.
  • Når søknaden opprettes vil du få et spørsmål om du vil tillate innsyn for eAdministrator. Kryss av for at du godtar dette (da vil FFO kunne se din søknad).
  • I søknaden skal du føre opp UiO som prosjektansvarlig. Fyll videre ut fakultet, institutt/senter. E-postadressen for prosjektansvarlig skal være postmottak@enhetens delarkiv. I søknaden skal det oppgis en administrativt ansvarlig, og dette skal som regel være enhetens faglige leder. Administrativt ansvarlig samsvarer til det UiO betegner som ”prosjekteier”.
  • I all korrespondanse med Forskningsrådet må korrespondansen holdes på institusjonsnivå, og ikke stiles mot enkeltpersoner. Kopi av søknad skal sendes til økonomikonsulenten ved instituttet, som arkiverer dette i egen mappe. Det er viktig at alle søknader er kjent for økonomikonsulenten, dette for å kunne sikre at alle prosjekter kan legges inn i budsjettet ved årets begynnelse.
  • Dersom søknaden innvilges kommer kontrakten i to eksemplarer. Prosjektansvarlig/eier (instituttbestyrer/leder) må signere begge kontraktene. Den ene kontrakten returneres i underskrevet stand til Forskningsrådet.

Budsjettering

Alle prosjekter skal totalbudsjetteres slik at fullstendige kostnader og inntekter synliggjøres, inkludert UiOs egenandel. Ta kontakt med forskningskonsulenten ved ditt institutt for å få hjelp til å sette opp et budsjett for ditt prosjekt. Dersom det søkes om midler til frikjøp av ansatte ved UiO, skal det søkes om inndekning av hele stillingen.

Budsjettmaler og informasjon fra UiO

Arkivering

Søknader, kontrakter og rapporter skal arkiveres i UiOs arkivsystem, ePhorte. Det er derfor viktig at prosjektleder sender all dokumentasjon til forskningskonsulenten, som vil foreta arkiveringen.

Rapportering

For innvilgede prosjekter skal det rapporteres til NFR én gang i året. Det skal også sendes inn en sluttrapport for alle prosjekter. Forskningskonsulenten og økonomikonsulenten ved ditt institutt kan bistå ved rapportering.

Rapporteringsrutiner og informasjon fra UiO

Publisert 21. sep. 2015 12:38 - Sist endret 7. mars 2019 16:10