SFF V - prosess ved UiO

Forskningsrådet vil legge ut SFF V- utlysningen våren 2020 med frist 15. november 2020.  UiO har lyktes godt med Forskningsrådets SFF-ordning, med 40% av alle SFF-er i Norge siden oppstart og med 5 av 10 tildelte SFF-er i forrige runde. UiO har ambisjoner om å lykkes godt også i kommende utlysning. 

UiOs prosess før SFF V starter opp høsten 2019 se tidsplan under. Lokale enheters forskningsstøtte vil følge opp forskere som ønsker å søke.

SFF V vil være nokså lik SFF IV- utlysningen, og dokumenter fra SFF IV-utlysningen vises under fram til ny informasjon om SFF V kommer fra Forskningsrådet. Til forskjell fra SFF IV vil det i SFF V være krav om høyere andel kvinner som oppfølging av Forskningsrådets nylig vedtatt politikk for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver. Forskningsrådet vil høsten 2019 evaluere SFF-ordningen og endringer kan forekomme som resultat av denne (se informasjon i høyre kolonne).

 

Tidpslan

Fase Dato Aktivitet
Preutlysningsfase Våren 2019 Lederforankring av prosess (Ledelsens strategimøte, Forum for forskningsdekaner)
  8.oktober 2019 Inspirasjonsseminar (se lenke for program og presentasjoner) - for påmelding 
  15. nov 2019 Enhetenes frist for innmelding av initiativ og utlysning av stimuleringsmidler
  16. april (el 16.6) 2020 Tilbud om konsulentbistand - Trinn I - 1. gjennomgang
  Mai-August 2020 In house ekspertpanel- / administrative gjennomganger - ved enheter eller sentralt (avtales med / orienteres til FADM)
Utlysning trinn 1 Mai 2020 Forskningsrådet legger ut utlysning på nett                            (evt endringer i SFFF V-utlysning fra SFI IV-utlysningen offentliggjøres i etterkant av Forskningsrådets hovedstyremøte 20.4.2020)
 

12. juni  (el 16.4) 2020

Tilbud om konsulentbistand - Trinn I - 1. gjennomgang
  Sept/Okt. 2020 Tilbud om konsulentbistand Trinn 1 - 2.gjennomgang (mulighet for 2 gjennomganger, eller alle gjennomganger på høsten)
  Oct 1 - 2020 Oversikt over UiOs søknader sendes Forskningsrådet for å melde inn kjønnsabalanse i ledelsene ved SFFene
  Okt 7. 2020 Forskningsrådets legger utlysning åpen for innsending av søknader
  Nov 18. 2020 Frist Forskningsrådet
Utlysning trinn 2 April 2021 Forskningsrådet inviterer finalister til trinn 2 (ca 30)
  Mai-Aug 2021 Tilbud om konsulentbistand finalister 
  Sept 2021 Forskningsrådets frist trinn 2
  Sommer 2022 Forskningsrådet offentliggjør tildeling
  Høsten 2022 Oppstart av nye SFF V- sentre

UiOs politikk og retningslinjer

Konsulentbistand

UiO har fått ny rammeavtale for eksternfinansiering med virkning fra juli 2019. Det forventede antall SFFV- søknader for to trinn vil kreve en minikonkurransen blandt konsulentene UiO har rammeavtale med. Det vil være sentral innkjøpsseksjon som foretar avrop og som samarbeider med Avd. for forskningsadministrasjon i dette arbeidet. 

Det er behov for å vite hvor mange SFF V- initiatitv UiO vil ha i forkant av en minikonkurranse. Minikonkurransen vil ta ca. 1-11/2 mnd.

Tidspunkt for innmelding av initiativ vil ta hensyn til dette.

 

Forskningsrådets SFF IV - dokumenter

SFF V-utlysningen vil ikke være klar før våren 2020. Det anbefales i forberedelsesfasen å gjøre seg kjent med flg. SFF IV - dokumenter og - føringer:

Økonomisk-, juridisk- og areal-støtte i søknadsfase

Søk om SFF V

Kontakt

 

Aktuelle saker

Aktuelle nyhetssaker