SFF V - prosess ved UiO

Forskningsrådet vil legge ut SFF V- utlysningen våren 2020 med frist 18. november 2020.  UiO har lyktes godt med Forskningsrådets SFF-ordning, med 40% av alle SFF-er i Norge siden oppstart og med 5 av 10 tildelte SFF-er i forrige runde. UiO har ambisjoner om å lykkes godt også i kommende utlysning. 

UiOs prosess før SFF V starter opp høsten 2019 se tidsplan under. Lokale enheters forskningsstøtte vil følge opp forskere som ønsker å søke.

SFF V vil være nokså lik SFF IV- utlysningen, og dokumenter fra SFF IV-utlysningen vises under fram til ny informasjon om SFF V kommer fra Forskningsrådet. Til forskjell fra SFF IV vil det i SFF V være krav om høyere andel kvinner som oppfølging av Forskningsrådets nylig vedtatt politikk for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver. Forskningsrådet har nylig evaluert SFF-ordningen (last ned evalueringen).

 

Tidpslan

Fase Dato Aktivitet
Preutlysningsfase Våren 2019 Lederforankring av prosess (Ledelsens strategimøte, Forum for forskningsdekaner)
  8.oktober 2019 Inspirasjonsseminar (se lenke for program og presentasjoner) - for påmelding 
  15. nov 2019 Enhetenes frist for innmelding av initiativ og utlysning av stimuleringsmidler
  16. april  Tilbud om konsulentbistand - Trinn I - 1. gjennomgang
  Mai-August 2020 In house ekspertpanel- / administrative gjennomganger - ved enheter eller sentralt (avtales med / orienteres til FADM)
Utlysning trinn 1 Mai 2020

Forskningsrådet legger ut utlysning på nett                           

  25. mai

Webinar om SFF V-utlysningen i Forskninngsrådet                  (ligger ute og kan ses fortsatt)

 

12. juni  

Tilbud om konsulentbistand - Trinn I - 1. gjennomgang
  17. aug Brev til enheter om videre prosess
  Sept Offentliggjøring av eksperter til evalueringskomitéer
 

4.sept

19.okt 

Tilbud om konsulentbistand Trinn 1 - 2.gjennomgang (i en eller to omganger - sees i sammenheng med benyttelse av tilbud gitt i juni)
  Oct 1 - 2020 Oversikt over UiOs søknader sendes Forskningsrådet for å melde inn kjønnsabalanse i ledelsene ved SFFene
  Okt 7.  Forskningsrådets legger utlysning åpen for innsending av søknader
  Nov 5. Enhetenes frist for å sende inn søknader til FADM
  Nov 16. Møte i Forum for forskningsdekaner 
  Nov 18. 2020 Frist for innsending av søknader til Forskningsrådet
Utlysning trinn 2 April 2021 Forskningsrådet inviterer finalister til trinn 2 (ca 30)
  Mai-Aug 2021 Tilbud om konsulentbistand finalister 
  Sept 2021 Forskningsrådets frist trinn 2
  Sommer 2022 Forskningsrådet offentliggjør tildeling
  Høsten 2022 Oppstart av nye SFF V- sentre

Forskningsrådets SFF IV - dokumenter

Forskningsrådets trinn 1 

 

UiOs politikk og retningslinjer

Konsulentbistand

Neste frist for konsulentbistand er 12. juni. 

 

Økonomisk-, juridisk- og areal-støtte i søknadsfase

Søk om SFF V

Kontakt

 

Aktuelle nyhetssaker