UiOs interne forskningsinfrastrukturmidler

Utlysning av UiOs interne forskningsinfrastrukturmidler for 2018 og 2019

UiO utlyser midler til anskaffelse/etablering av forskningsinfrastruktur innen kategori I, fra sentralt nivå. Det kan søkes om midler til forskningsinfrastruktur innen kategorien vitenskapelig utstyr til en verdi av minimum 1 mill kr, og innen kategoriene vitenskapelige databaser og samlinger og e-infrastruktur til en verdi av minimum 500 000 kr. Det lyses ut midler for 2018 og 2019 samtidig for å redusere ressursbruk i søknadsbehandling ved enhetene.

Det lyses totalt ut 48 mill kr, hvorav 22 mill kr er til disposisjon for 2018 og det forventes at 26 mill kr settes av i 2019. Det tas forbehold om vedtak om midler i fordelingen for 2019 i universitetsstyret juni 2018.

Det bes om at enhetene kunngjør utlysningen i aktuelle miljøer ved fakultetene/enhetene. Det er opp til fakultetene og enhetene å tilrettelegge for interne prosesser.

 

Kriterier for utlysningen:

 • Det kan søkes om midler til forskningsinfrastruktur innen kategorien vitenskapelig utstyr til en verdi av minimum 1 mill kr, og innen kategoriene vitenskapelige databaser og samlinger samt e-infrastruktur til en verdi av minimum 500 000 kr.
 • Eventuell tildeling av midler gjelder kun for anskaffelser av infrastrukturen/oppbyggingen av databasen. Samtlige driftskostnader må dekkes av enheten.
 • Ved tildeling av midler prioriteres søknader som støtter oppunder,
  • institusjonelle og fakultetsvise strategier og faglige prioriteringer, herunder  tverrfakultære satsinger innen livsvitenskap, energi og norden
  • fremragende forskningsmiljøer som verdensledende miljøer og SFFer
  • kjernefasiliteter, nasjonale forskningsinfrastrukturer og ESFRI
 • Koordinerte søknader på tvers av enheter tillegges vekt.
 • Søknadene må følge prinsipper om søknader, prioritering og eInfrastruktur.

 

Søknadsprosess

Krav til søknaden

 • Alle søknader skal bekreftes av fakultetsleder/enhetsleder (jfr. omtale av oversendelsesbrev nedenfor). Fakulteter, museer og sentre som fremmer mer enn en søknad oppfordres til å prioritere sine søknader.
 • Fakultet/enhet forutsettes å dekke en egenandel på minimum 10 % av total kostnadssum for utstyret, dvs. at sentrale midler vil dekke maksimum 90 % av denne.
 • Utlysninger gjelder for anskaffelser av ny forskningsinfrastruktur i 2018/2019 og ikke for innkjøp som er foretatt i 2017 eller tidligere.
 • Vedlagte søknadsskjema (norsk versjon eller engelsk versjon) benyttes for hver enkelt søknad.
 • Egenerklæringsskjema med opplysninger om behov for IT-støtte, datalagring, laboratorieinvesteringer, driftskostnader samt aksept for UiOs anskaffelsesrutiner skal vedlegges hver enkelt søknad.
  • Vedrørende IT-støtte kan USIT gi råd om valg IT-løsninger m.v.
  • Vi gjør oppmerksom på at miljøene selv må bære evt. merutgifter, eller kostnader grunnet forsinkelse i leveringstid, som følge av at reglementet ikke er fulgt.
  • Søknaden må vise til at ordinær anbudsprosess skal benyttes, i tråd med UiOs anskaffelsesrutiner. Fagmiljøene oppfordres til å gå i dialog med innkjøpsseksjonen, for å sikre at gjeldende reglement og prosedyrer etterleves.
 • Skjema for å innhente veiledende/uforpliktende pristilbud (norsk versjon og engelsk versjon).

 

Innsending av søknad

 • Fakultetene/enhetene setter selv interne tidsfrister, og søkere må følge fakultetenes/enhetenes interne prosesser.
 • Oversendelsesbrev fra fakultetet/enheten hvor søknadene er prioritert og med prioriterte søknader vedlagt sendes Avdeling for fagstøtte, SFUI via ePhorte på sak 2017/4821 innen fristen den 27. november 2017. (Opprinnelig frist 24.november er utsatt)

   

Søknadsbehandling

 • Forskningsinfrastrukturutvalget gir anbefaling om tildeling til rektor.                                              
 • For søknader som er kjernefasiliteter vil Fagrådet for kjernefasiliteter, underutvalg av Forskningsinfrastrukturutvalget, gjøre sin vurdering i forkant av Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling.
 • For søknader som har vesentlig eInfrastrukturkomponent vil Fagråd for eInfrastruktur, underutvalg av Forskningsinfrastukturutvalget, gi sin vurdering i forkant av Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling.
 • Tilsagnsbrev vil bli sendt mottakere av tildeling og til postmottak ved alle fakulteter og muséer som har sendt søknader.

 

Publisert 23. sep. 2017 03:46 - Sist endret 22. nov. 2017 11:30