English version of this page

Datahåndteringsplan

En datahåndteringsplan er et dokument som beskriver hvordan forskningsdataene skal håndteres fra start til slutt. Som ansatt på UiO skal du lage en datahåndteringsplan for dine forskningsdata (jamfør retningslinjer). Finansiører som Forskningsrådet og EU krever at det leveres en datahåndteringsplan 6 mnd etter mottatt støtte.

En datahåndteringsplan er et levende dokument, man skal kunne revidere og oppdatere planen etter hvert som forskningen utvikler seg.

Hva er en datahåndteringsplan?

En datahåndteringsplan:

 • er et dokument som beskriver hvordan dataene vil bli tatt vare på både i løpet av forskningsprosjekt og etter at det er avsluttet                                                                   
 • gjør det mulig å identifisere på et tidlig stadium viktige problemer som må løses (for eksempel å få samtykke eller ta hensyn til opphavsrett)
 • identifiserer eventuelle ekstra kostnader eller ressurser som trengs for å administrere dataene i forkant (for eksempel ekstra lagringskapasitet, m.m.)
 • hjelper til å planlegge behov for datastyring på forhånd og å overvåke dataaktivitetene gjennom hele prosjektets levetid.

Hva skal en datahåndteringsplan inneholde?

Innholdet i en datahåndteringsplan vil variere fra fagfelt til fagfelt, vanligvis vil man bli bedt om å beskrive følgende:

 • hvem vil være ansvarlig for å ta vare på dataene under og etter prosjektet, og hvilke ressurser trengs?
 • hvordan sikre at dataene er godt organisert og tilstrekkelig dokumentert (metadata)
 • hvor stort volum og hvilken type datasett vil genereres/brukes?
 • hvordan sørge for at dataene er etisk og juridisk kompatible
 • hvor skal data lagres samt sikkerhetskopieres i løpet av prosjektets levetid   
 • hvordan bevare og tilgjengeliggjøre dataene for andre på lang sikt

               CC-BY Margaret Louise Fotland, UiO

CC-BY Margaret Louise Fotland, UiO

Finansiørers krav:

Forskningsrådet:

For alle prosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet skal prosjektansvarlig institusjon vurdere behovet for – og kvaliteten på – en eventuell datahåndteringsplan.

 • Dersom prosjektansvarlig beslutter at en datahåndteringsplan er nødvendig, skal prosjektet utarbeide en slik plan i tråd med institusjonens egne retningslinjer. Denne planen skal leveres i forbindelse med revidering av søknaden.
 • Forskningsrådet vil i forbindelse med sluttrapportering be om den endelige versjonen av planen. Dere skal altså ikke rapportere om endringene i planen underveis i prosjektet.
 • Dersom prosjektansvarlig beslutter at prosjektet ikke skal utarbeide en datahåndteringsplan, må dere gi oss en begrunnelse for dette når dere sender inn revidert søknad.
 • Datahåndteringsplaner bør så langt det er mulig være offentlige og publiseres åpent av forskningsutførende institusjon slik at fagmiljøene kan få følge fagfellenes praksis.

Les mer om åpen tilgang til forskningsdata (forskningsradet.no)

EU, H2020:

Prosjekter  som er finansiert av H2020 er pålagt å utvikle en datahåndteringsplan innen 6 mnd etter mottatt finansiering. I planen vil man bli bedt om å spesifisere:

 • hvilke data som vil være åpne
 • hvilke data prosjektet vil generere/bruke
 • hvordan dataene vil bli utnyttet eller gjort tilgjengelig for verifisering og gjenbruk 
 • hvordan det blir kuratert og bevart.                                                                                                                                                                                                              

Kostnader knyttet til åpen tilgang til forskningsdata, inkludert opprettelsen av datahåndteringsplanen, kan hevdes som kvalifiserte kostnader for ethvert H2020-prosjekt.

Les mer om datahåndteringsplanen (ec.europa.eu)

ERC

Alle ERC-prosjekter finansiert i rammeprogrammet fra og med 2017 og senere deltar som standard i Horizon 2020 Open Research Data (ORD) pilot, men med mulighet for at å velge bort å være med. For prosjekter finansiert før 2017 kan man velge om man vil delta i piloten.

Les mer om Open Research Data (pdf - ec.europa.eu)

Tekniske maler datahåndteringsplan:

UiO stiller ingen krav til at en datahåndteringsplan skal bruke en bestemt mal. En datahåndteringsplan skal først og fremst være et verktøy for hvert enkelt prosjekt og prosjektdeltakere og må ha et innhold og en form som er nyttig som verktøy i hvert enkelt tilfelle.Det finnes tekniske maler man kan bruke. Vurder i hvert tilfelle om en slik mal er nyttig for prosjektet eller om dere bare vil bruke en slik mal for å sjekke ut hva som er relevant å ta med i en plan dere rigger selv. 

Digital Curation Center har laget en nettside med ulike forslag til å lage en DHP

For flere spørsmål kontakt: research-data@uio.no

Publisert 29. juni 2018 10:48 - Sist endret 24. juni 2020 10:27