English version of this page

Finansiørers krav og retningslinjer

Forskningsrådet, EU samt andre finansiører krever i dag at prosjekter de støtter skal dokumentere og arkivere livsløpet til forskningsdataene. Både Forskningsrådet og EU krever datahåndteringsplaner ved oppstart, midtveisrapportering og i sluttrapporten. Forskningsdata som det er publisert et forskningsresultat fra, eller som kan brukes i andre forskningsprosjekter skal arkiveres i FAIR-arkiver.

Forskningsrådet

Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen, både fordi resultater enklere kan valideres og etterprøves, og fordi data kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre data. Åpen tilgang til forskningsdata bidrar til færre dupliseringer og unødvendig dobbeltarbeid og kan legge til rette for mer tverrfaglig forskning.

Forskningsrådets policy for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser og til lavest mulig kostnad. Retningslinjene i policyen gjelder alle data i prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet – med noen unntak.

Les mer her

EU

EU-kommisjonen piloterer en fleksibel pilot i rammeprogrammet  Horizon 2020 kalt Open Research Data Pilot (ORD pilot). ORD-piloten har til hensikt å forbedre, øke tilgangen til og gjenbruken av forskningsdata som genereres av Horizon 2020-prosjekter. Samtidig tar piloten hensyn til behovet for å balansere åpenhet og beskyttelse av vitenskapelig informasjon, kommersialisering og immaterielle rettigheter (IPR) samt datahåndtering og bevaringsspørsmål.

I 2014-16 inkluderte ORD-piloten bare utvalgte områder av Horizon 2020. Under den reviderte versjonen av 2017 har Open Research Data-piloten blitt utvidet til å dekke alle tematiske områdene i Horizon 2020.

Les mer her

 

Publisert 29. juni 2018 10:48 - Sist endret 10. juli 2019 13:07