Prosjekt- Datahåndteringsplaner ved UiO

Prosjektet er en del av implementeringsplanen for politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

«Å gjøre så mye som mulig tilgjengelig for så mange som mulig», er et ønske Kunnskapsdepartementet, finansiører og UiO er opptatt av å etterleve. Dette betyr at forskeren må kunne håndtere forskningsdataene på en mer strukturert måte en det har blitt krevd før for å kunne tilgjengeliggjøre de for andre forskere. Et av elementene for dette feltet er å planlegge hva som skal gjøres med dataene i forkant ved å i en datahåndteringsplan(dhp).

 

På nåværende tidspunkt har ikke UiO en standardisert datahåndteringsplan eller rutiner for godkjenning som oppfyller lovverk, finansiøres eller UiOs krav.

Hvorfor?

  • UiO krever at det skal lages en datahåndteringsplan i forskningsdatahåndteringspolitikken
  • Det kreves av de store finansiørene
  • Lover

Mandat

Prosjektet skal:

  • Kartlegge nå-situasjonen ved UiO
  • Utforme generelle spørsmål- og fagdisiplinære spørsmålsmaler
  • Foreslå og tilrettelegge for gode rutiner for kvalitetssikring og godkjenning av datahåndteringsplan
  • Utarbeide en kravspesifikasjon til et digitalt skjema
  • Anbefale løsning(er) for digitale skjemaer
  • Identifisere og om nødvendig etablere løsning for åpen publisering av datahåndteringsplan
  • I samarbeid med Kompetanseprosjektet for forskningsdata skal prosjektet tilrettelegge for implementering av resultater

Mål og ønskede gevinster

Nivå

Beskrivelse

Suksesskriterier

Formål:

 

- Bidra til UiOs mål om bedre og mer etterrettelig forskning

‐ Bidra til å gjøre UiO miljøer konkurransedyktige i søknadsprosesser om eksterne forskningsmidler fra for eksempel Horizon 2020 programmet og tilsvarende utlysninger

- Medvirke til at UiO kan styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring

God implementering

Effektmål:

- Bedrer tilgangen til forskningsdata og bidrar til å forenkle forskningssamarbeid,

- Høyne kvaliteten på forskningen.

- Rutiner for godkjenning for UiOs forskere, manuell, digital godkjenning eller begge deler.

-Effektiv godkjenningsrutine

Forskeren får verktøy for å tilfredsstille krav fra lovverk, finansiører og UiO

Resultatmål

-Kartlegge nå-situasjonen

-Etablere generelle spørsmål- og fagdisiplinære spørsmålsmaler

-Etablere og tilrettelegge for gode rutiner for godkjenning og kvalitetssikring av  datahåndteringsplaner

-Utarbeidet kravspesifikasjon til  digitale skjema

-Anbefale løsning(er) for digitale skjemaer

-Identifisere og om nødvendig etablere løsning for åpen publisering av datahåndteringsplaner

 

For å oppnå dette er man nødt til å ha en prosjektgruppe som kan avse deler av sin tid og kompetanseheves samtidig.

 

Rammebetingelser

Rammebetingelsene for prosjektet er lovverk, krav fra finansiører og UiOs politikk for forskningsdatahåndtering.

21. desember 2017 publiserte Kunnskapsdepartementet en strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Strategien er en oppfølging av Meld.St. 27(2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. I strategien legger de stor vekt på at datahåndteringsplaner er viktig i arbeide med tilgjeningeliggjøring og deling av forskningsdata. KD forventer at institusjonene leverer og utvikler prosedyrer for godkjenning av datahåndteringsplaner. De store finansiørene som EU og Forskningsrådet krever datahåndteringsplaner i løpet av de første 6 måneder etter mottatt støtte. Forskningsrådet peker på institusjonen for oppfølging av planen at den skal skrives, kvalitetssikres, godkjennes og publiseres åpent. Lovverk som personopplysningsloven og helseforskningsloven peker på hvor viktig det er med en plan for håndtering av data. UiO krever i sin politikk og retningslinjer for forskningsdatahåndtering at det skal avleveres en datahåndteringsplan.


Muligheter

Beskrivelse

Tiltak

Økt forskningsintegritet

Reproduserbarhet og kvalitetssikring

 

Lovverk

UiO leverer forskning i tråd med norsk lovverk

 

Finansiering

Oppfylle finansiørers krav

 

Oversikt

UiO får en bedre oversikt over hvilke data som produseres ved UiO

 

Omdømme

Bedre UiO rennommé

 

Les mer om datahåndteringsplaner her

 

Styringsgruppe:

Eier og leder: 

Avdelingsdirektør

Kristel Skorge

Medlemmer:        

Forskningsdekan

Jens Petter Berg

Professor

Taran Mari Thune

 

Prosjektleder:          Margaret Louise Fotland

Prosjektkoordinator: Joakim Dyrnes

Prosjektdeltaker:            Anne Schad Bergsaker

Prosjektdeltaker:             Elin Stangeland