Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere på legesøkning i primærhelsetjenesten.

Flere studier har vist at allmennleger med høyt pasientvolum eller høyt antall årlige konsultasjoner forskriver mer og bredere antibiotika enn sine kolleger. Vi har i en tidligere studie vist at travle vakter, målt som median konsultasjonstid per vakt, er korrelert med høyere antibiotikaforskrivning. Forskning viser at antall personer som oppsøker helsetjenesten påvirker det totale antibiotikaforbruket. Antall pasienter som får konsultasjon på legevakt vil dermed kunne gi en dobbel påvirkning av hvor mye antibiotika som forskrives på legevakt; både ved at en høyere besøksrate medfører høyere forskrivning, og ved at en høyere besøksrate medfører travlere vakt. Vi vil undersøke om et klinisk opplæringsprogram for legevaktsykepleiere i hastegradsvurdering av, og rådgivning til, pasienter med milde til moderate symptomer på luftveisinfeksjon kan redusere antall luftveisinfeksjonskonsultasjoner på legevakt. Opplæringsprogrammet vil være i tråd med gjeldende faglige anbefalinger og de vanlige verktøyene for hastegradsvurdering, og målet er at sykepleierne skal føle seg tryggere på å bruke og følge disse. 42 legevakter vil inkluderes i studien. Vi vil randomisere 21 av legevaktene til intervensjonsgruppen og 21 til kontrollgruppen. Opplæringsprogrammet vil tilbys til legevaktene i intervensjonsgruppen, og det er sykepleierne på legevaktene som gjennomfører programmet under veiledning av deres egen legevaktsjef eller fagsykepleier. Primærutkomme vil være endring i antall luftveiskonsultasjoner per 1000 innbyggere på legevakt fra vintersesongen før intervensjonen til vintersesongen etter intervensjonen, sammenlignet med kontrollgruppen (KUHR-data). Sekundærutkomme vil være endring i antall kontakter per 1000 innbyggere for alle diagnoser og for luftveisinfeksjoner hos fastlegene i aktuelle kommuner i de samme periodene, og endring i antall telefonkonsultasjoner og konsultasjoner for alle diagnoser på legevakt.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Bent Håkan Lindberg
  • Ingrid K. Rebnord (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse AS)

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: desember 2018
  • Slutt: desember 2023