Forebygger metenamin (Hiprex®) urinveisinfeksjoner hos kvinner?

Bakgrunn: Antibiotikaresistens er et alvorlig globalt helseproblem som også er økende i Norge. For å reversere denne utviklingen må man finne nye og bedre måter å håndtere infeksjoner på. Å redusere antibiotikabruken, spesielt de bredspektrede og resistensdrivende midlene, er viktig. Urinveisinfeksjoner (UVI) er en stor gruppe infeksjoner som det gis antibiotika mot i allmennpraksis. Dette gjelder særlig hos kvinner. Antall kvinner i alderen 40-79 år som behandles med antibiotika er økende. Metenamin (Hiprex®) har lenge vært brukt som forebyggende behandling mot residiverende UVI, men effekten av behandlingen er mangelfullt utforsket Om metenamin er virksomt, bør det tas mer i bruk og på den måten bidra til færre UVI-er og redusert bruk av resistensdrivende antibiotika.

Formål: Å skape ny viten om effekten av metenamin, både som forebyggende behandling mot gjentatte UVIer.

Materiale og metode: I prosjektet inngår tre forskjellige delstudier med ulike metoder:

Del 1: Retrospektiv (10 år) registerstudie med data fra Reseptregisteret. Her vil vi se på sammenhengen mellom antibiotikauthentinger pga UVI hos kvinner og hvordan dette påvirkes ved bruk av metenamin.

Del 2: Prospektiv oppfølging av kviner som bruker/ikke bruker metenamin mhp UVI-relaterte komplikasjoner behandlet i 2. linjetjenesten. Data fra stor koblet registerstudie ved Avd. for allmennmedisin, UiO. Har metenaminbrukere lavere risiko for alvorlige komplikasjoner ved UVI enn de som ikke har brukt metenamin.

Del 3: Randomisert seponeringsstudie hos langtidsbrukere (kvinner) av metenamin for å se om seponering medfører økt frekvens av UVI og mer antibiotikabruk.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2026

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2026