STORK G: Forekomst og prediktorer for svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning

Etniske minoriteter synes å ha økt forekomst av psykiske lidelser. Depresjoner i svangerskap/ barseltid rammer ikke bare kvinnen selv, men kan være uheldig for spedbarnets utvikling.

Formål: Kartlegge forekomst av depresjon i svangerskap/barseltid og prediktorer for disse tilstandene.

Materiale og metode: Design og setting: Befolkningsbasert kohorteundersøkelse av gravide som gikk til svangerskapskontroll ved helsestasjoner i bydelene Bjerke, Stovner og Grorud. Aktuelle data ble samlet inn ved tre målepunkter: svangerskapsuke 14 og 28 og ca 12 uker etter fødsel.

Materiale: 823 gravide (74 % av inviterte), 59 % er etniske minoriteter, ble inkludert. Kvinnene ble intervjuet av jordmødre og alt materiale ble oversatt til arabisk, engelsk, sorani, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu. En metodeartikkel er publisert.  Depresjonsdata fra svangerskapet for ca 749 kvinner (91 % av inkluderte). Depresjonsdata fra barselperioden for ca 643 kvinner (78 % av inkluderte/83 % av møtte i uke 28). Frafallsårsaker er registrert.

Hovedutfall: Depresjon, målt ved screeninginstrumentet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i svangerskapsuke 28 og ca 12 uker post partum. En validert norsk oversettelse med god sensitivitet/spesifisitet, målt mot DSM-IV kriterier for alvorlig depresjon, er brukt, samt offisielle oversettelser til ytterligere syv språk. I tillegg er en rekke demografiske, sosioøkonomiske faktorer og øvrige risikofaktorer for svangerskaps/barseldepresjon er kartlagt, samt selvrapportert helse og en rekke komponenter i etnisitetsbegrepet.

Relevans: Identifisering av kvinner med barseldepresjon er svært aktuelt for fastleger som er i en unik posisjon til å forebygge, oppdage og behandle psykiske lidelser. Ingen andre norske og få internasjonale populasjonsbaserte studier har brukt EPDS i en multietnisk kontekst.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2011
  • Slutt: april 2019