STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity

Formål: Å øke kunnskap som allmennleger trenger for å gi målrettet og kulturelt sensitiv informasjon i praksis og på helsestasjonen for å hjelpe barn og deres foreldre slik at barnet kan unngå overvekt og fedme.

Materiale og metode:

Artikkel 1: Kvalitativ artikkel om dialog med foreldre på helsestasjonen (publisert 2013)

Artikkel 2 og 3: Kvantitative artikler basert på unike data fra STORK G studien, en befolknings basert, multietnisk kohort undersøkelse av 823 gravide, far og deres barn.

Hoved utfall: Over- og undervekt (IOTF definisjoner; ISO-BMI>25 kg/m2 og ISO-BMI >19,5)2 ved 4-5 års alder. Endring i BMI fra fødsel til 1 år.

Statistisk analyser: Deskriptive analyser for å kartlegge vekstmønstre i de største etniske gruppene, deretter logistiske og lineære regresjonsmodeller samt flernivåanalyser.

Arbeidstitler for artikler

Artikkel 2: Prevalensen av over- og undervekt i en multietnisk kohort av førskolebarn er assosiert med etnisitet, prediktorer i tidlig livsfase og- relatert til foreldre.

Artikkel 3: Vekstmønstre i første leveår varierer med etnisk opprinnelse, men er modifisert av fødselsvekt, foreldrenes antropometri, amming, og sosioøkonomisk status.

Relevans Fastleger har et unikt utgangspunkt for å fremme normal vekst hos barnet. Det er behov for verktøy for å kunne identifisere barn med økt risiko for overvekt, og å gi foreldre av forskjellig etnisitet god, målrettet og kunnskapsbasert veiledning.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mars 2014
  • Slutt: desember 2020