Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? En studie av almennlegers erfaringer med å endre forskrivningspraksis, prediktorer for endring og effekt av kollegabasert terapiveiledning.

Bakgrunn:  Å endre forskrivningspraksis i tråd med faglige retningslinjer kan være vanskelig. Praksis påvirkes av faktorer knyttet til legen, pasienten, lege-pasient-forholdet, samt retningslinjenes utforming og presentasjon. Prosjektet Kollegabasert terapiveiledning (KTV) har vist at KTV-metoden kan endre allmennlegers forskrivningspraksis til eldre, men det mangler kunnskap om hva deltagende leger opplever hjelper dem å endre egen praksis eller hindrer dem i dette.  Spesielt vet vi lite om hvordan KTV-metoden fungerer i forhold til å oppnå redusert bruk av vanedannende medikamenter hos eldre og hvilke faktorer somområdet fremmer eller hemmer endring i ønsket retning. Formål: Formålet er å kartlegge effekter på kort og lang sikt av KTV metoden for å redusere forskrivning av vanedannende legemidler til eldre pasienter i allmennpraksis. Herunder identifisering av positive og negative prediktorer for endret forskrivningspraksis. Videre ønsker vi å undersøke allmennlegers erfaringer med å endre egen forskrivning til eldre både generelt og for vanedannende legemidler. Materiale og metode: Prosjektet er en del av KTV-prosjektet der de samme legene har deltatt i to runder, KTV-1 (2005-7) og KTV-2 (2008 - vår 2010). En kvantiativ del av prosjektet (Delstudie 1 og 2 ) baseres på deskriptiv statistikk inkludert bi- og multivariate analyser av datafiler fra KTV-databasen som består av uttrekk fra KTV-deltagernes elektroniske pasientjournaler (2005 - 2010) koblet mot reseptregisteret. En kvalitativ del (Delstudie 3 og 4) er basert på fokusgruppeintervjuer av leger og kollegaveiledere som deltok i eldredelen av hhv KTV-1 og KTV-2.  Implikasjoner / relevans: For å ta stilling til om KTV-metoden bør innarbeides som et fast tilbud i allmennlegers etterutdanning, er det viktig å avklare effekten av kurset over tid.

 

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: april 2011
  • Sletting: desember 2020

Andre godkjenninger3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Elin Olaug Rosvold

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2009
  • Slutt: desember 2020