Kartlegging av vintersportrelaterte skader i Trysil kommune

Den akuttmedisinske tjenesten i Norge er forskriftsfestet. Forskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og omtaler spesielt den kommunal legevaktordningen som en grunnpilar som gjennom hele døgnet.

De kommunale tjenestene er vanligvis dimensjonert etter befolkningsstørrelse, men dette er en utfordring for enkelte kommuner som har mange besøkende turister og feriegjester med stor grad av sesongvariasjon. Med økende turisme knyttet til skadeutsatte aktiviteter er det potensielt økende behov for øyeblikkelig hjelp tjenester. En slik økt etterspørsel er kommunene pliktig til å tilrettelegge for. Ved økt tilfang av skader vil det potensielt være behov for økende kompetanse og dimensjonering av den akuttmedisinske kjede lokalt. Dette gjelder både klinisk vurdering av lege, men også støttefunksjoner som kompetent legevakts personell, røntgen og annet akuttutstyr. Dette kompliseres ytterligere av at mange av de typiske turistkommunene er distriktskommuner med tidvis svært lang transportavstand til nærmeste sykehus.

Med utgangspunkt i skianlegget i Trysil kommune er det gjennomført en registrering av vintersportrelaterte skader gjennom flere vintersesonger. Det er et bredt skadepanorama som oppstår og det er ting som tyder på at mange flere oppsøker helsehjelp for skirelaterte skader enn det som blir meldt inn fra skipatruljene.

For å kunne planlegge kvalitativt gode og robuste øyeblikkelig hjelp tjenester i disse vinterturistkommunene må man vite noe om både forekomsten av, og type skadepanoramaet som oppstår i forbindelse med ski og snowboard i norske skianlegg. Det mangler robuste data om akuttmedisinske vurderinger av ski- og vinterrelaterte skader på legevakt. Formålet med studien er å beskrive forekomsten av og risikofaktorer for ulike vintersportrelaterte skader samt forbruk av helsetjenester.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

NSD - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Se under Datatilsynet

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Espen Saxhaug Kristoffersen

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Rune Bruhn Jakobsen
  • Jonas Carsten Jeppesen (Trysil kommune/Romerike Allmennspesialistene AS )

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2010
  • Slutt: desember 2028