Kulturelle faktorer som påvirker forbruk og forskrivning av antibiotika

Antibiotikaresistens er et økende problem. Forskning viser en klar sammenheng mellom et økt forbruk og utviklingen av resistens. Det er store forskjeller mellom de europeiske landene når det gjelder forbruk og disse ser ut til å være konstante. Kulturelle faktorer blir ofte gitt som en forklaring, men er sjeldent definert. 60 % av all antibiotika som forskrives i primærhelsetjenesten i Norge, forskrives til luftveisinfeksjoner. Mye av denne forskrivningen er unødig. Norge, Frankrike og Polen er tre land med ulike forskrivningsprofiler. Ved å utføre semistrukturerte dybdeintervjuer med pasienter som oppsøker lege med luftveisinfeksjoner før og etter konsultasjon i de tre landene, håper vi å kunne identifisere faktorer som påvirker forbruket av antibiotika. Intervjuene vil bli foretatt på de respektive lands morsmål, transkribert og deretter oversatt til engelsk og til slutt analysert. Eventuelle funn vil kunne danne grunnlaget for skreddersydde intervensjonskampanjer mot publikum.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Lindbæk

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2015
  • Slutt: januar 2019