Language barriers between the patient and the doctor in an emergency primary healthcare setting

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge i hvilken grad leger opplever  språkvansker i konsultasjoner med innvandrerpasienter, og hvilke hjelpemidler som eventuelt benyttes til å løse språkutfordringen.

Undersøkelsen vil være en tverrsnittsundersøkelse der dataene samles inn vha. enkle spørreskjemaer og analyseres vha. kvantitativ statistisk metode.Vi ønsker å inkludere pasienter i alle aldre, av begge kjønn, og med et annet land enn Norge som fødeland, som på egenhånd eller sammen med pårørende oppsøker Oslo Legevakt i løpet av en 4-6 ukers periode i jan-feb 2018.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov

Vår ref.nr.: 2017/1977 A Viser til deres e-post, mottatt 30.09.2017 - forespørsel om fremleggingsplikt av prosjektet: " En kvantitativ analyse av grad av språkvansker og bruk av tolk i konsultasjon med pasienter av innvandrerbakgrunn på Oslo Legevakt". Det fremkommer av søknad at all datahåndtering i prosjektet skal skje anonymt. Opplysningene er å anse som anonyme dersom det ikke foreligger en koblingsnøkkel eller annen forbindelse mellom person ( det vil si personidentifiserbare data) og de opplsyninger som skal samles inn. Helseforskningsloven gjelder for fmedisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger, jr. helseforskningslovens § 2. I prosjketet skal det kun benyttes anonyme data. Anonyme opplysninger, det vi si opplysninger som ikke kan føres tilbake til enkeltpersoner, er ikke å betrakte som helseopplsyninger etter loven, jr. helseforskningsloven § 4-d. Prosjektet er dermed ikke framleggingspliktig for REK.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Mette Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2018
  • Slutt: mars 2019