Oppfølgingsstudie av kvinner og barn som var med i prosjektet STORK Grorudalen - pilotstudie

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en etterundersøkelse av mødre som deltok i STORK Groruddalen og deres barn. STORK Groruddalen er en kohortstudie av 823 gravide og deres barn. Hovedformålet med studien var å beskrive forekomst av svangerskapsdiabetes, og relaterte helseproblemer og prediktorer for disse, samt fostervekst og prediktorer for fostervekst i en multietnisk befolkning. Man ønsker nå å gjennomføre en oppfølgingsstudie av mor/barn-parene etter 10 år. Prosjektet er en pilotstudie for å teste logistikk og tidsbruk for ulike undersøkelser. Studien vil inkludere omtrent 20 mor/barn par, og primære forskningsspørsmål vil være forekomst av diabetes, pre-diabetes og risikofaktorer for utvikling av type 2 diabetes og hjertekarsykdom hos kvinner med og uten svangerskapsdiabetes. For barna ønsker man å undersøke sammenhengen mellom faktorer hos mor før, i og etter svangerskapet og hos barnet, med barnets vekt og fettfordeling og risikofaktorer for diabetes og hjerte-karsykdom senere i livet. Det søkes om kun å innhente samtykke fra mødrene, ikke fra fedrene. De biologiske prøvene vil lagres, og kun analyseres dersom det er aktuelt med fullskalastudie. Opplysninger fra spørreskjema vil registreres i nettskjemaløsningen i TSD, sammen med øvrige data fra STORK G.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2017
  • Slutt: desember 2020