Pasientforløp ved infeksjoner i Norge

Antibiotika er hjørnestenen i behandlingen av infeksjonsykdommer, men irrasjonell bruk bidrar til utvikling av resistens med konsekvenser på samfunns- og individnivå. En stor del av antibiotikabruk utenfor sykehus skyldes selvbegrensende infeksjoner hvor gevinsten er begrenset. Den norske regjeringen har satt seg et dristig mål om å redusere antibiotikabruken nasjonalt med 30 % innen 2020. Målet er delvis nådd allerede, og man har oppnådd en reduksjon på minst 24 %. Spørsmålet er om denne reduksjonen har en kostnad i form av økt forekomst av komplikasjoner som følge av ubehandlede infeksjoner.

Et av hovedmålene med denne studien er å vurdere forekomst av komplikasjoner etter infeksjoner i perioden 2012-2019, tilsvarende perioden for reduksjonen i antibiotikabruk.

Det er også noen forskningsspørsmål knyttet direkte til delprosjekter, som for eksempel egne problemstillinger for:

 • barn (øreinfeksjoner og luftveisinfeksjoner)
 • sinusitt
 • urinveisinfeksjoner og methenaminbruk
 • langvarig antibiotikabruk ved akne

Norge har i løpet av det siste 10-året etablert helseregistre som muliggjør studier av infeksjonsforløp i stadig større detalj. Ved å sammenstille data fra ulike registre, vil vi også kunne få valide svar på en rekke spørsmål knyttet til antibiotikaforskriving og antibiotikabruk utenfor sykehus. Et særlig fokus vil være perspektiver på samhandling i helsetjenesten. Kobling av registre gir et bredt spekter av informasjon på individnivå, noe som gjør det mulig å justere for konfunderende faktorer som alder, kjønn og komorbiditet. Dybdeanalyser der antibiotikabruk er koplet til risikofaktorer for bruk kan øke forståelsen for hvorfor og hvordan antibiotika forskrives og gi ny kunnskap om antibiotikarelatert bivirkningsrisiko, sykelighet og død i befolkningen. Slik kunnskap kan bidra til å optimalisere forskrivingspraksis.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • P1156

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 8 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: desember 2035

Andre godkjenninger7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Louise Emilsson

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: januar 2017
 • Slutt: desember 2030