The effect of Methenamine hippurat drug shortage - an interrupted time series analysis

I 2019 hadde vi i Norge en nasjonal legemiddelmangel på Hiprex fra jan-19 til mai-19. Hiprex er et urinveisantiseptikum som brukes forebyggende mot residiverende urinveisinfeksjoner (UVI). Til tross for utbredt bruk i Norge gjennom mange år, så eksisterer det pr i dag begrenset evidens for den forebyggende effekten av dette medikamentet. Vi ønsker å undersøke hvorvidt mangelen på Hiprex førte til en økning av forskrivning av urinveisantibiotika. Vi ønsker også å se på hvor mange av studiepasientene som startet opp med Hiprex når det igjen var å få tak i på apoteket samt å undersøke om reoppstart av Hiprex førte til en redusjon av forskrivning av urinveisantibiotika i perioden etter mangelen.

Vi vil innhente data for antibiotikaforskrivninger fra reseptregisteret for alle menn og kvinner over 18 år som står på Hiprex i perioden 01.01.2015 til 30.04.2020. Vi vil foreta en avbrutt tidsserieanalyse med to intervensjoner. Intervensjon 1 vil være legemiddelmangelen på Hiprex, intervensjon 2 vil være reoppstart av Hiprex etter legemiddelmangelen. Vi vil måle antall forskrivninger av urinveisantibiotika i den aktuelle perioden som primært utkommemål. Forskrivning av luftveisantibiotika vil fungere som kontrollserier. Vi vil også innhente data for denne pasientgruppen om forbruk av medisiner for tilstander som påvirker risiko for residiverende UVI som diabetesmedikasjon, østrogener, midler mot overaktiv blære og inkontinens og midler mot forstørret prostata.

Antibiotikaresistens er et økende globalt helseproblem. Det er viktig å kartlegge potensielle forebyggende behandlingsalternativer som ikke er resistensdrivende. En effektiv forebyggende behandling for residiverende UVI kan føre til redusert bruk av urinveisantibiotika og dermed bidra til å bremse resistensutikling hos urinveismikrober. 

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: april 2020
  • Slutt: desember 2025