Å leve med inkontinens etter fødsel i en norsk kontekst

Mastergradsprosjektet til Watta A. Pratt Koon har som målsetning å gi økt kunnskap og forståelse om hvordan kvinner opplever og håndterer hverdagslivet med inkontinens etter fødsel i Norge. Studien har et kvalitativt forskningsdesign, og masterstudenten skal gjennomføre semi-strukturerte intervju med ulike kvinner i målgruppen om deres opplevelser om å leve eller ha levd med inkontinens etter fødsel i Norge. 

Problemstillingen er: Hvordan erfarer kvinner å leve med inkontinens etter fødsel i Norge?

På bakgrunn av kvantitative studier om fødselsskader, blant annet inkontinens etter fødsel, i Norge, er det også et behov for kvalitativ forskning på feltet.  Det er lite kvalitative studier om kvinners erfaringsperspektiv ved livet med inkontinens etter fødsel. Inkontinens etter fødsel er på mange måter et tabubelagt tema, det er derfor viktig med mer kunnskap om kvinners egne erfaringer og refleksjoner om denne reproduktive lidelsen. I denne studien ønsker studenten å studere hvordan kvinnene lever med utfordringene knyttet til deres tilstand og dens sosiokulturelle implikasjoner.  Deltakerne skal rekrutteres via nettverk og på sosiale medier. Utvalget skal bestå av 6-10 informanter.
 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

REK - Ikke behov

Det er søkt REK om forhåndsgodkjennelse. REK har svart at prosjektet ikke faller inn under helseforskningsloven. Prosjektet faller derfor utenfor REKs mandat.

Prosjektleder

Gunvor Aasbø

Ansvarlig enhet

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag)

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2018
  • Slutt: desember 2019
Logg inn for å redigere prosjekter