«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling» - En kvalitativ studie av brukermedvirkning på systemnivå på Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF sin visjon er «sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». I helseforetakets strategi 2013-2018 står det at «økende bevissthet om rettigheter og muligheter vil føre til en ny fordeling av roller, makt og ansvar mellom brukere og helsevesen, pasienter og behandlere. Tiden er inne for reell brukermedvirkning». Det første av fire mål i denne strategien er at «Oslo universitetssykehus skal kjennetegnes ved at vi tar utgangspunkt i pasientenes perspektiv».

Hvordan ser dette ut i praksis nå som denne strategiperioden er over? Hva har en så tydelig strategisk føring gjort med utviklingen av brukermedvirkningen? På hvilken måte utvikler Oslo universitetssykehus HF morgendagens behandling sammen med pasientene? Hvordan innhentes og nyttiggjøres pasienterfaringer. Hvordan sikres reell brukermedvirkning?

Er det forskjell på praktiseringen av brukermedvirkning på de ulike nivåene i organisasjonen? Hvilken kunnskap har ledere på ulike nivåer i organisasjonen om brukermedvirkning? Hva hemmer og hva fremmer god brukermedvirkning på OUS HF?

Dette er noen av de spørsmålene jeg stiller meg ved inngangen til arbeidet med denne masteroppgaven. På bakgrunn av dette har jeg formulert følgende (meget) foreløpige problemstilling; Hvilken erfaring har ledere ved Oslo universitetssykehus med brukermedvirkning som et virkemiddel i utvikling av sykehusets tjenester?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Helge Skirbekk

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2019
  • Slutt: desember 2019
Logg inn for å redigere prosjekter