Ansvarsbestemmelser for leger med fokus på den foreslåtte kontaktlegefunksjonen – hvilke overveielser ligger til grunn?

Formål.

Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke overveielser som ligger til grunn for etablering av lovfestede ansvarsroller  for leger i somatiske sykehus.

 

Tema.

Tema for oppgaven vil være funksjoner som den tidligere plikt til pasientansvarlig lege, koordinator, journalansvarlig og informasjonsansvarlig.

 

Også rollen som behandlingsansvarlig, uten at det er en eksplisitt lovfestet rolle er tema.

 

Formålet med funksjonene, innholdet, organiseringen, ledelsesmessige forhold, profesjonsrelaterte implikasjoner, og kostnader vil være aktuelle temaer å gå inn i for å se hvilke konsekvenser lovkravene kan ha og hvordan dette er vurdert i forkant av innføringen av lovkravene.

 

I hvilken grad lovgiver benytter erfaringer fra tidligere ved innføring av nye ansvarsordninger/bestemmelser ved planlegging og utforming av nye bestemmelser i helselovgivningen, og om det søkes erfaringer fra andre land.

 

Metode.

Jeg sikter i utgangspunktet mot en oppgave som innebærer gjennomgang av litteratur.  Aktuelle kilder vil blant annet være lovforarbeider, faglitteratur på området, utenlandsk/nordisk litteratur om bruk ansvarsroller, tilsynsrapporter, evalueringer, artikler og annet.

 

Det kan bli aktuelt å gjennomføre fokusintervjuer eller fokusgruppeintervjuer.

I såfall kan aktuelle intervjuobjekter være ansatte i departement og forvaltning, evt leger i sykehus. Det kan også være aktuelt å snakke med personell hos fylkesmannen i forhold til erfaringer fra tilsyn og erfaringer med rollene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sverre Grepperud

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2014
  • Slutt: august 2018