Bruk av fastlegetjenester og spesialisthelsetjenester for pasienter med kroniske sykdommer

Forskningsspørsmålet i dette prosjektet er: Bidrar utbygging av primærhelsetjenesten til å
redusere behov for behandling i spesialisthelsetjenesten for pasienter med kroniske
sykdommer? Analyser av lignende problemstillinger er en del av forskningsfronten innen
analyser av helsetjenesten verden over, men forskningsresultatene har så langt ikke ført til
konsensus. For å forbedre analysene er det nødvendig å studere utviklingen i arbeidsdelingen
mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i registerdata på individnivå.
Dersom flere fastleger reduserer det medisinske behovet for spesialisthelsetjenester, vil vi
forvente å observere at også bruk av spesialisthelsetjenester vil påvirkes. Vi vil bruke data fra
HELFOs datafiler for utbetaling til tjenesteytere samt pasientenes egenbetalinger (KUHR)
koblet med data fra Norsk Pasientregister. Flere typer av regresjonsmodeller vil bli brukt i
analysene.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2018

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tor Iversen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2012
  • Slutt: desember 2021