En jobb å leve med? - en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem

Vårt mål i denne avhandlingen er å studere profesjonell identitet og hvordan profesjonell identitet oppfattes å utfordre mulighetene for en god balanse i livet med et spesielt fokus på balansen mellom jobb og hjem og hvordan stress knyttet til jobb-hjem balansen har utviklet seg i et 10 års perspektiv (2003-2014). Vi har også hatt som mål å studere hvordan opplevd jobb-hjem stress har påvirket utviklingen av emosjonell utmattelse.

Vi har i denne studien sett på hvilke faktorer norske leger opplever påvirker deres mulighet til å ivareta egne behov i jobben som «god» lege. Avhandlingen består av tre artikler basert på en fokusgruppestudie blant sykehusleger fra to norske sykehus og en prospektiv studie blant leger som er utdannet i Norge 10 til 15 år ut i deres karriere.

Resultatene i avhandlingen indikerer at det er viktig at profesjonen reflekterer over idealer og normer som vanskeliggjør en god balanse, og diskuterer hva som kan være godt nok. Ivaretakelse av egne behov kan ha stor betydning for god kvalitet i pasientbehandlingen. Det er imidlertid en kompleks og krevende balanse å få til, fordi behovene er motstridende. Hvordan balansen skal håndteres på gruppenivå og individnivå er spørsmål det er viktig å diskutere fordibåde reduksjon av stress knyttet til balansen mellom jobb og hjem, reduksjon av arbeidstid og økt støtte i kollegiet kan være viktige forebyggende tiltak for å hindre utvikling av utbrenthet. Den gjensidig manglende kunnskapen mellom ledelsen og legene om hverandres prioriteringer og beveggrunner kan gi mangel på koordinering av mål og manglende gjensidig tillit. Dette kan føre til uventede resultater av prosesser i sykehus. Våre funn peker på viktigheten av at ledere både har analytiske og relasjonelle ferdigheter og at de har evnen til å forstå, motivere, inspirere og ansvarliggjøre, de på mange måter, selvledete faglig dedikerte legene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Tyssen

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: april 2011
  • Slutt: juni 2018