Evaluering av fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg (FBV) skal realisere mål om reduserte ventetider,

økt valgfrihet for pasientene og mer effektive sykehus. Dette prosjektet er

innrettet mot å evaluere effekter av reformen slik disse beskrives i mål- og

rammedokumentet fra Norges Forskningsråd. Søknaden vil besvare alle de

10 kulepunktene som listes opp.

 

Prosjektet bygger på metoder som kan å identifisere effekter av en reform

som innføres samtidig i hele landet, og som derfor gjør det vanskelig å si

hvordan utviklingen alternativt hadde forløpt hvis reformen ikke hadde blitt

innført. Ulike differanse-i-differanse-tilnærminger bruker grupper som i liten

eller ingen grad omfattes av reformens virkemidler til å anslå hvordan det

alternativt hadde gått med grupper som er omfattet. Dermed kan en anslå

hvor mye av eventuelle endringer for disse som skyldes reformen.

 

Prosjektet vil også gjennomføre kvalitative, utforskende og beskrivende

studier som bla bruker fokusintervjuer for å belyse innføringen av FBV.

 

Fokusgrupper er velegnet i denne evalueringen. Når det gjelder

pasientintervjuer er det en effektiv måte å få samlet synspunkt og erfaringer

til et større antall informanter. I tillegg er gruppesituasjonen en trygg ramme

med mulighet for åpen diskusjon om felles pasienterfaringer, samtidig som

forskere er i mindretall i gruppen og mer har rollen som moderatorer. Når det

gjelder nøkkelpersonell i helseforetak brukes fokusintervjuer for å få frem

konsensus i holdninger og erfaringer. I tillegg vil gruppediskusjonen i seg

selv gi verdifull informasjon om felles normer og klima for FBV.

 

For å få et bredest mulig datagrunnlag vil storparten av prosjektet

gjennomføres i 2019 og 2020.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektet skal evaluere pasienters erfaringer med og opplevelse av helsereformen Fritt behandlingsvalg. Det vil kunne fremkomme informasjon om helsetilstand og sykehistorie når deltakerne spørres om erfaringer med Fritt behandlingsvalg, men prosjektet har ikke som formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom som sådan. Prosjektet faller dermed utenfor REKs mandat jf. helseforskningsloven § 2 og § 4, bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Oddvar Martin Kaarbøe

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: oktober 2017
  • Slutt: september 2020