Geografi, demografi og høyteknologisk medisin - hvordan kan det leveres et likt/likeverdig helsetilbud i Norge?

Pasienten ønsker det beste mulige helsetilbudet, nærmest mulig. Prosjektet vil undersøke hvordan dagens lokalisering, opptaksområder (ulike funksjoner) og funksjonsfordeling mellom norske sykehus vil påvirkes av den demografiske utviklingen over de neste 50 år. Vi vil videreutvikle regjeringens forslag til sykehusnivåer (St.meld. nr. 11) og foreslår en modell for sykehusorganisering og lokalisering som gir mest mulig likt og ’godt nok’ helsetilbud for hele befolkningen.

Dagens sykehus har flere forskjellige funksjoner men det mangler tydelige kriterier og retningslinjer for tildeling av disse ulike sykehusfunksjonene. Det medfører et geografisk ulikt helsetilbud og kvalitet. En styrende hypotese for dette prosjektet er at bl.a. akuttberedskap i spesialisthelsetjenesten ikke er rettferdig fordelt (gitt de politiske målsetningene som er satt) når man ser på befolkningstetthet og reiseavstand.

Vi vil derfor utvikle en modell som samordner helseberedskap og tjenester på flere nivåer etter behov og med økende kompleksitet. Befolkningsgrunnlag til hvert nivå er økende for å ivareta ønsket kvalitet i behandlingen. Modellen operasjonaliserer begrensende faktorer som maksimum reiseavstand til ett forsvarlig helsetilbud. Basert på modellen ønsker vi å generere ett sykehuskart for framtiden som tar hensyn til reiseavstand og endringer i befolkningsgrunnlag, og som viser ulikheten i forhold til dagens helsetilbud. Ambisjonen er å vise effektiv plassering av sykehusene og ulike funksjoner med bakgrunn i deres opptaksområder. Etter gjennomgang av ett bredt utvalg av rapporter, og kontakter med Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet (Eieravdelingen), er vi ikke kjent med lignende studier av norske sykehus.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

  • Morten Bækken
  • Olve Moldestad

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017