Kontakt mellom fastlege og sykehusspesialist - en åpen linje?

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon. Prosjektet ønsker å se på kommunikasjon mellom primærlinjetenesten (fastleger) og sekundærhelsetjenesten (sykehusspesialister).  Hvordan er tilgjengeligheten for å diskutere en klinisk problemstilling med spesialist når fastlege har behov for dette? Erfaringsmessig kan mye avklares i en telefonsamtale, og forskernes erfaring er at fastleger setter meget stor pris på denne kommunikasjonen.

Vestre Viken helseforetak har som mål å levere gode, trygge og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Ved prosjektet ønskes det å vurdere om dette målet innfris ved å registrere hvordan fastleger/kommunale leger opplever at tilgjengeligheten til sykehuset er. I tillegg vil det undersøkes om det er ulik oppfatning avhengig av hvilket sykehus man som fastlege/kommunal lege sokner til.

Vi ønsker også å se på om det er en sammenheng mellom telefonisk tilgjengelighet og kvalitet på epikrise. Kvalitet på epikrise blir målt på følgende parametre: 1  oppdatert medisinliste, 2. videre oppfølging avklart, 3.Fastlege får epikrisen innen en uke. 

Er det slik for eksempel at dårlig telefonisk tilgjengelighet samsvarer med dårlig epikrise? Alternativt at sykehus med dårlig respons på telefoner fra fastleger har meget gode epikriser som uttrykk for at de prioriterer dette arbeidet fremfor å svare på telefoner?

Det kan også tenkes at det er en sammenheng med rask telefonisk respons og god kvalitet på epikriser?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Geir Godager

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017