Ledelse, samhandling og team i kommunehelsetjenesten

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon. Prosjektet søker å løse følgende problemstillinger:

Hva mener leger under spesialisering i allmennmedisin om pasientsentrerte team som organiseringsform i kommunehelsetjenesten?  

Hvordan bør teamet ledes? Hvilken faglige og organisatoriske utfordringer står den norske kommunehelsetjenesten overfor i årene fremover?

Det planlegges å gjennomføre fokusgruppeintervju av to veiledningsgrupper i allmennmedisin. Disse er sammensatt av allmennleger under spesialisering. Gruppene består erfaringsmessig av relativt yngre leger med begrenset fartstid i allmennmedisin. Styrken ved designet er at man kan få detaljert informasjon om hva veiledningsgruppen mener om et fenomen. En svakhet er at gruppens oppfattelse av fenomenet ikke trenger å være overførbare og generelle.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ivan Spehar

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2017