Pasienter med lettere psykiske og sammensatte lidelser, Kommunikasjon og sykmeldingspraksis

Jeg vil ta utgangspunkt i et materiale som jeg var med på å samle inn i 2010 – 2012.

Formålet var å prøve ut et kommunikasjonsverktøy for fastleger i møte med pasienter med lettere psykiske og sammensatte lidelser. Dette er pasienter som har behov for å lære mestring, og sykemelding kan i realiteten innebære det motsatte av mestring, nemlig tilbaketrekning og forsterkning av plagene. Fastlegene ble invitert med på et kurs, 4 kurskvelder der de ved forelesninger og rollespill lærte 6 veldefinerte ferdigheter til bruk i pasientkonsultasjoner. Det dreide seg om å få kartlagt pasientenes forståelsesbakgrunn vedr aktuelle plager, kartlegge bekymringer, forsøke å «reattribuere» og øke mestringsevne. Det var videre et poeng at en eventuell sykmelding skulle være som ledd i en terapeutisk strategi, dvs det var ikke et mål i og for seg å «sykmelde så lite som mulig».

I starten av den første kurskvelden og på slutten av den siste kurskvelden hadde alle legene en konsultasjon der en profesjonell skuespiller spilte en standardisert pasient, og konsultasjonene ble filmet. Alle «pasientene» var instruert i å spørre etter sykmelding. Til sammen er det 19 leger som er filmet i konsultasjonssituasjon både før og etter kurset.

Jeg vil nå gå igjennom videoopptakene og se om det er endringer i legenes håndtering av pasientene når det gjelder sykmelding eller ikke, og jeg vil se om det er endringer når det gjelder under hvilke forutsetninger evt sykmelding ble gitt.  

 

Prosjektet vil sannsynligvis kreve en mindre omfattende kvantitativ analyse, men tyngden vil ligge i gjennomgang av videomaterialet etter kvalitativ metode, konversasjonsanalyse.  

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sverre Grepperud

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2010
  • Slutt: desember 2012