Samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og kliniske miljøer i Norge: Barnenevrologi/habilitering og voksenhabilitering

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Helseadministrasjon. Prosjektet har sitt fokus på følgende problemstillinger:

 1. Hvordan har ansatte* ved NKSD samarbeidet/samhandlet med barnenevrologi /barnehabilitering og voksenhabilitering i løpet av det siste året? Hva slags samarbeidsformer har de hatt? (Kvantitativ spørreundersøkelse ved bruk av spørreskjema, retrospektivt.)
 2. Hvordan har ansatte* ved NKSD dokumentert dette samarbeidet, og hvem har fått kopi av dokumentasjonene? (Kvantitativ spørreundersøkelse ved bruk av spørreskjema, retrospektivt.)
 3. Hva slags tanker har ansatte*ved NKSD om fremtidig samarbeid/samhandling med barnenevrologi /barnehabilitering og voksenhabilitering i tiden fremover? (Kvantitativ spørreundersøkelse ved bruk av spørreskjema, prospektivt.)
 4. Hvordan har ansatte* ved NKSD grepet fatt i anbefalinger fra HabSam-rapporten 2015 om økt kontakt med habiliteringstjenestene rundt NKSDs tjenestetilbud? (Kvantitativ spørreundersøkelse ved bruk av spørreskjema, retrospektivt.)
 5. Har ansatte* ved NKSD som svarer på undersøkelsen noen tanker og innspill til hvordan samarbeidsformene mellom NKSD og barnenevrologi /barnehabilitering og voksenhabilitering kan utvikles i tiden fremover? (Samme spørreskjema som nevnt over, men disse spørsmålene vil være kvalitative i formen. Åpner for muligheten til fri-tekst svar (kvalitative/essey-svar). Analysen av svarene er tenkt å gjøres kvantitativ ved at esseysvarene blir kategorisert, kvantifisert og lagt til rette for statistisk bearbeiding.)

  *Respondenter i undersøkelsen er ansatte i NKSD, men pga mulig stort datatilfang er det ikke tatt endelig stilling til hvor mange/utvalget av ansatte i NKSD som skal være respondenter i undersøkelsen. Alternativer kan være: alle i NKSD inkludert lederne ved sentrene(ca200 ansatte) /ansatte utenom ledelsen, alle helsepersonell (leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter) /Leger og psykologer.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tron Anders Moger

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

 • Cathrine Monrad Hagen

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: 2017
 • Slutt: 2018