To what extent do user fees affect Hepatitis B vaccine coverage rates in China?.

Prosjektet «I hvilken grad påvirker brukeravgifter dekningsraten til Hepatitt B-vaksinen i Kina?» baserte seg på husholdningsundersøkelser fra den kinesiske landsbygden. Datamaterialet ble innhentet ved å bruke papirbaserte spørreundersøkelser, som tok sikte på å finne ut av respondentenes kunnskapsnivå om hepatitt B-vaksinering og etterspørselen av denne vaksinen. Datamaterialet fra disse spørreundersøkelsene ble siden lagt inn i en database. Datamaterialet ble så hentet ut av databasen og omformet til filformater som var hensiktsmessige for statistiske analyser. Undersøkelsen ble gjennomført i tre perioder, eller «waves». «Wave 1» ble gjennomført i Henanprovinsen, «Wave 2» ble gjennomført i provinsene Hainan, Hebei, Heilongiang, Jiangsu og Shandong, mens «Wave 3» ble gjennomført i Beijing og Ningxia. Spørreundersøkelsene ble justert mellom de tre periodene basert på erfaringer gjort i feltarbeidet. Flesteparten av endringene ble gjort mellom periode 1 og 2. Noen tilleggsjusteringer ble laget til «Wave 3», delvis basert på tidligere erfaringer og delvis fordi utvalget i Beijing bestod av arbeidsinnvandrere uten registreringsadresse i Beijing. Datamaterialet består av tre filer.

Les mer om prosjektet

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Formålet med prosjektet falt utenfor REKs ansvarsområde.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Knut Reidar Wangen

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2010
  • Slutt: desember 2018