Use of register data for adaption of innovations and priority setting in health care

I likhet med i andre land står Norge ovenfor store utfordringer i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Befolkningens levealder har økt i snart 200 år, og levealderen er forventet å stige i årene fremover. Registerdata kan gi informasjon om blant annet antall pasienter, pasientkarakteristika og ressursbruk. Denne informasjonen er nyttig i prioriteringsarbeidet og kan bidra å sikre gode beslutninger, og dermed bidra til at samfunnets ressurser utnyttes på best mulig måte. Dessverre benyttes registerdata kun i begrenset grad i helseøkonomiske studier. Mange nøyer seg med forholdstall fra internasjonal litteratur og randomiserte studier, ofte fra andre land. I dette prosjektet søkes det å gi svar på hvordan registerdata kan anvendes for å understøtte innovasjon og prioritering i helsetjenesten. Dette vil belyses gjennom tre delarbeid som på ulike måter viser hvordan registerdata kan benyttes i prioriteringssammenheng. I det første delarbeidet utvikles en helseøkonomisk modell for å evaluere om bruk av pasientnær analyse ved diagnostiseringa av hjertesvikt medfører lavere kostnader for helsetjenesten og samfunnet sammenlignet med dagens praksis. Det andre delarbeidet vil være en deskriptiv studie av samfunnskostnadene forbundet med kreft i Norge, basert på data fra en rekke norske helseregistre. I det siste delarbeidet planlegges det å utvikle en prediksjonsmodell for å beregne fremtidige kreftkostnader i Norge frem mot 2034.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hans Olav Melberg

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2017
  • Slutt: september 2020