32835 - Psykiske helsetjenester, etikk og tvang

Overordnede mål: •Oppsummere og fremskaffe kunnsk. om oetiske utfordringer, med et spes. fokus på medvirkning og tvang ohvordan slike utfordringer best kan håndteres •Bidra til økt forst. for pasienters, pårørendes og ansattes syn på medvirkning og tvang •Etablere, videreutv. og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (f.eks. refleksjonsgr. og kliniske etikk-komiteer) - bl.a. basert på rel. erfaringer fra Nederland og i den norske helsetjenesten. •Utvikle u.v. materiell for håndtering av etiske utfordr. i de psyk. helsetjenestene. For delprosj. vedr. etikkrefl. i grupper på arb.plassen er hensikten å styrke evnen til refleksjon om etisk krevende problemstillinger relatert til tvang.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2017

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: november 2012
  • Slutt: desember 2017