Psykiatri, etikk og tvang

Overordnede mål: - Oppsummere og fremskaffe kunnsk. om oetiske utfordringer, med et spes. fokus på medvirkning og tvang - Hvordan slike utfordringer best kan håndteres - Bidra til økt forst. for pasienters, pårørendes og ansattes syn på medvirkning og tvang - Etablere, videreutv. og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (f.eks. refleksjonsgr. og kliniske etikk-komiteer) - bl.a. basert på rel. erfaringer fra Nederland og i den norske helsetjenesten. - Utvikle u.v. materiell for håndtering av etiske utfordr. i de psyk. helsetjenestene. For delprosj. innledende fokusgr.intervjuer: få kunnskap om hvilke etiske dilemmaer ifm. tvang og pas.medvirkn. klinikere og ledere erfarer i sitt daglige arbeid og hvordan disse håndteres

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2017

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2012
  • Slutt: desember 2017