Psykiske helsetjenester, etikk og tvang. Delprosjekt Survey til helsepersonell og pasienter/brukere

Hensikten med prosjektet er å styrke etikkarbeidet i de psykiske helsetjenestene ved å oppsummere og fremskaffe kunnskap om:

•Etiske utfordringer, med et spesielt fokus på medvirkning og tvang

•Hvordan slike utfordringer best kan håndteres

•Bidra til økt forståelse for pasienters, pårørendes og ansattes syn på medvirkning og tvang.

•Etablere, videreutvikle og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (f.eks. refleksjonsgrupper og kliniske etikk-komiteer) - bl.a. basert på relevante erfaringer fra Nederland og i den norske helsetjenesten.

•Utvikle undervisningsmateriell for håndtering av etiske utfordringer i de psykiske helsetjenestene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2012
  • Slutt: 2017