Å gjøre en innsats - en etnografisk studie av rusmisbrukeres deltagelse i frivillig arbeid

Å gjøre en innsats – en etnografisk studie av rusmisbrukeres deltakelse i frivillig arbeid.

I Norge har deltakelse gjennom frivillig arbeid i senere år blitt løftet fram som viktig for både samfunn og enkeltindivid. Dette med utgangspunkt i at frivillig arbeid bidrar til fellesskap, tillit og sosial inkludering. Innenfor rusbehandlingen er det lite som tyder på at en målsetting om sosial inkludering for rusmiddelavhengige nås i særlig grad, samtidig som det innenfor det frivillige vokser fram nye prosjekter i og rundt rusmiddelfeltet – der frivillighet og likemannsarbeid står sentralt, og der frivillige med og uten rusbakgrunn gjør en innsats på samme arena. Framveksten av slike prosjekter åpner for ny kunnskap om hva som utgjør gode inkluderende tiltak for rusmiddelavhengige, en samfunnsgruppe som for øvrig kjennetegnes av sosial marginalisering og stigmatisering.

Studien utforsker praksis og kulturelle og ideologiske forståelser forbundet med rusmisbrukeres deltakelse i frivillig arbeid. Spørsmål knyttes til hvordan frivillig innsats gjøres der hvor frivillige er rusbrukere, tidligere rusbrukere og andre uten slik bakgrunn, utvikling av og transformativt potensial i endring av roller, samt implisitte og eksplisitte kulturelle forståelser av frivillig innsats som får betydning for hvordan frivillig innsats praktiseres og oppfattes i samfunnet.

Formål:

Studien har som formål å generere ny innsikt i sosiale og kulturelle forhold knyttet til det å gjøre en innsats, for derigjennom å bidra til behandling, rehabilitering og sosial inkludering av rusavhengige.

Undersøkelsen er utformet som et kvalitativt forskningsopplegg og gjennomføres innenfor Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2013
  • Sletting: 2013

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne-Lise Orvin Middelthon

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: 2011
  • Slutt: 2013