Helsebehov og psykisk helsetjenesteutvikling blant papirløse migranter i Oslo

Denne undersøkelse retter seg mot papirløse migranter som oppsøker helsesenter. Prosjektet tar sikte på å finne ut hva som skjer når personer med ulik bakgrunn kommer i kontakt med helsetjenesten, hvordan problemer med mental helse ytrer seg i en marginalisert gruppe og hvordan en kan forstå og dekke behov for helsehjelp i denne befolkningen. Formulering av problemstilling og utforming av metode for innhenting av data skjer innenfor rammen av medisinsk antropologi. Prosjektet legges opp med en kvalitativ og eksplorerende metode. Data skal innhentes ved samtale og observasjon. Det skal gjennomføres dybdeintervjuer av 40 papirløse migranter. Observasjon skal gjøres i venterom, resepsjon, i støttegrupper, osv. I tillegg skal det foretas analyser av informasjon fra media, offentlige dokumenter og annen offentlig informasjon. Deltakerne vil bli rekruttert for å få stor variasjon med tanke på etnisitet, kjønn, alder og erfaringer. Informantene vil bli inkludert på grunnlag av samtykke. I noen tilfeller vil en benytte muntlig samtykke, for eksempel når det gjelder personer som opplever det risikofylt å oppgi identitet.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

REK - Ikke behov 1 fil

Andre godkjenninger2 filer

Prosjektleder

Anne-Lise Orvin Middelthon

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mars 2012
  • Slutt: september 2015
Logg inn for å redigere prosjekter