NGOenes rolle i implementeringen av Global Health Security Agenda (GHSA)

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan internasjonale NGO (non-governmental organisasjon) engasjerer seg i Global Health Security Agenda (GHSA), og hvordan de utfører sine roller i å styrke kapasiteten til helsesystemer innenfor dette mandatet, samt hvordan dette påvirker INGO operasjonelle effektivitet.

Prosjektet bidrar til den pågående debatten rundt «global health security» og rollen som utviklingsbistand spiller i å styrke landenes kapasitet til å håndtere epidemier, særlig i lys av Ebola-utbruddet i Vest-Afrika i 2014. Ved å fokusere på rollen til NGO i GHSA, vil prosjektet belyse funksjonene og bidragene fra NGO i dette utviklende politiske domene.

I prosjektet planlegges det å intervjue representanter fra 30 internasjonale NGO og andre aktører som er involvert i GHSA og i debatten rundt beredskap og styrking av helsesystemenes kapasitet.

I trianguleringsanalyser inngår fagstoff, offentlige dokumenter og intervjuer. Dokumentanalyse og halvstrukturerte intervjuer blir brukt til å analysere INGOenes engasjement i diskusjonene og politikken rundt GHSA. «Frame analysis» blir brukt til å analysere de innsamlede datene, for å identifisere hvordan NGO posisjonerer seg og fremmer sine interesser i forhold til andre aktører i GHSA. NGO implementering av GHSA vil bli analysert i en case-studie i Liberia. Data vil bli samlet inn gjennom en kombinasjon av fokusert observasjon og halvstrukturerte intervjuer med representanter fra NGO, lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, internasjonale organisasjoner og lokale myndigheter. Dataene fra feltarbeidet vil bli triangulert med tilgjengelige offentlige dokumenter og med relevant sekundærlitteratur. Tematisk analyse vil bli brukt til å identifisere temaer innenfor materialet som blir samlet, og vil bli kodet for hånd.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: august 2019
  • Sletting: august 2019

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Trygve Ottersen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: august 2019