Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen

Overordnet problemstilling

Hvordan er sykdomsbegrepet praktisert med hensyn til uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, og kan sykdomsbegrepet defineres på en måte som er konsistent og koherent med hensyn til saksbehandling i forvaltning av ytelser i folketrygdloven?

 

 

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ikke behov

- Det er ennå ikke innhentet data for prosjektet. Det jobbes nå med å utvikle en mer detaljert forskningsprotokoll, og ut ifra den vil bl.a. REK og NSD blir forespurt om det er behov for søknad. Info om to delprosjekt: - 1) Innhenting av data fra Trygderetten vil være kjennelser som ligger åpne på www. - 2) Data for det andre forskningsspørsmålet vil innhentes fra anonymiserte data bestilt fra nav, som ut ifra lovverk og retningslinjer, ikke kan gi ut gjenkjennbare data uten at det søkes spesielt om dette. Det vil ikke bli søkt spesielt om gjenkjennbare data i det aktuelle prosjekt. Registerdataene vil heller ikke bli krysset/koblet med andre registre. KONKLUSJON: Det vil kun bli arbeidet med avidentifiserbare data i dette forskningsprosjektet. Dette phd prosjektet har i hovedsak en filosofisk tilnærming hvor data kun blir brukt som hjelpemiddel i dette øyemed.

REK - Ikke behov

- Det er ennå ikke innhentet data for prosjektet. Det jobbes nå med å utvikle en mer detaljert forskningsprotokoll, og ut ifra den vil bl.a. REK og NSD blir forespurt om det er behov for søknad. Info om to delprosjekt: - 1) Innhenting av data fra Trygderetten vil være kjennelser som ligger åpne på www. - 2) Data for det andre forskningsspørsmålet vil innhentes fra anonymiserte data bestilt fra nav, som ut ifra lovverk og retningslinjer, ikke kan gi ut gjenkjennbare data uten at det søkes spesielt om dette. Det vil ikke bli søkt spesielt om gjenkjennbare data i det aktuelle prosjekt. Registerdataene vil heller ikke bli krysset/koblet med andre registre. KONKLUSJON: Det vil kun bli arbeidet med avidentifiserbare data i dette forskningsprosjektet. Dette phd prosjektet har i hovedsak en filosofisk tilnærming hvor data kun blir brukt som hjelpemiddel i dette øyemed.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Gunnar Tellnes

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: desember 2017
  • Slutt: november 2020