Riktigere antibiotikabruk i kommunene: en avbrutt tidsserie studie

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) ved Universitetet i Oslo arrangerer i samarbeid med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) et gratis klinisk emnekurs (Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene, RAK). Dette kurset har siden november 2016 fortløpende blitt tilbudt fastleger i ulike fylker i Norge og skal innen utgangen av 2021 tilbys alle fastleger i alle fylker i Norge. Denne studien vil anvende forskrivningsdata fra Reseptregisteret for å evaluere effekten av det kliniske emnekurset på forskrivning av total antibiotika og smal- og bredspektrede antibiotika mot luftveis- og urinveisinfeksjoner. Effekten vil bli målt ved å sammenlikne antibiotikabruken, målt som definerte døgndoser (DDD) per 1000 innbyggere, i fylker hvor fastleger ble tilbudt kurset mot fylker hvor kurset hadde til gode å bli tilbudt. Evalueringen er en avbrutt tidsserie studie (interrupted time series), hvor nivå/trend i perioden før kurset ble gjennomført blir sammenliknet med nivå/trend i perioden etter.

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Anne-Lise Middelthon

NSD - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: juni 2025

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: juni 2025

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektet innebærer ikke klinisk utprøvning av legemidler eller medisinsk utstyr.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Unni Gopinathan (Fhi)
  • Anders Skyrud Danielsen (Kreftregisteret)

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart