Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by - en prospektiv studie

Spørreskjemadata fra 12.000 10. klassinger fra Oslo (UNGHUBRO), Oppland og Hedemark (UNGOPPHED). I UNGHUBRO deltok to årskull 10.klassinger: 1999/2000 og 2000/2001. I UNGOPPHED deltok ett årskull: Hedemark 2000/2001; Oppland 2001/2002.  Det andre årskullet i UNGHUBRO planlegges gjennomført som en skoleundersøkelse av samtlige elever i 3. klasse ved alle videregående skoler i Oslo i januar/februar 2004. De av elevene som ikke går i 3. klasse ved videregående skoler i Oslo fra dette kullet blir invitert til en postal undersøkelse. Det første kullet fra UNGHUBRO og kullene fra UNGOPPHED inviteres også til en ren postal undersøkelse. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Når det gjelder skoleundersøkelsen av kull 2 fra UNGHUBRO, planlegges den i form av å besvare et spørreskjema og utføre en "børsteprøve" på kinnslimhinnen for å studere sammenheng mellom arvematerialet (DNA) og helseutfall. Oppfølgingsundersøkelsen skal kobles med data fra basisundersøkelsen og registre: I forbindelse med søknad om konsesjon fra Datatilsynet for oppfølgingsstudien, søkes det om tillatelse til kobling av data med standardfilen og tilgjengelige data om ultralydbruk i svangerskapet fra Det medisinske fødselsregister. Senere vil det bli aktuelt å koble data mot andre registre som for eksempel: Dødsårsak, Kreft, Strafferegister, Utdanning og inntekt, Trygd, andre populasjonsstudier. Formål: • studere psykisk helse, kroniske lidelser og helse relatert atferd; • risikofaktorer for angst og depresjon; • assosiasjoner mellom ulike polymorfismer og helseutfall; • ultralyd i svangerskapet, apgar score, fødselsvekt og helseutfall (kobling MFR); • seleksjonsmekanismen til sosiale ulikheter i helse, (kobling MFR);• sosial støtte / sosial mestring; • fysisk aktivitet og psykisk helse; • kosthold.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Lagret: Folkehelseinstituttet
  • Ansvarlig: Kjersti Skjold Rønningen (Fhi)

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2004
  • Sletting: mars 2027

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Espen Bjertness

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2004
  • Slutt: mars 2027