Utvikling, anvendbarhet og effekter av et beslutningsstøtteverktøy ved langtids medikamentell behandling for pasienter med bipolar lidelse

I dette prosjektet inkluderes pasienter i utprøving av et elektronisk basert beslutningsverktøy for behandling av pasienter med bipolar lidelse. Prosjektet består av fire underprosjekter: 1) et produktutviklingsprosjekt, 2) en egnethetsstudie og 3 og 4) to kliniske effektstudier. I 1) skal pasienter delta for å utvikle programvaren til å inkludere pasientens perspektiv i behandlingen, i 2) skal lege og pasient evaluere om programvaren er egnet til det den er designet for ved bruk av en del gitte kriterier og med bruk av ulike metoder. I de siste to delene av studien skal effekt av behandling evalueres på henholdsvis kort sikt og lang sikt. Formålet med studien er å bedre oppfølgingen av pasienter med bipolar lidelse i vedlikeholdsfasen. Bipolar lidelse er en livslang sykdom som ofte medfører plagsomme symptomer, nedsatt funksjon og livskvalitet. Retningslinjer anbefaler medikamenter som hjørnestein i behandlingen. Å vurdere, og velge, beste medikamentelle behandling for vedlikeholdsfasen kan være en stor utfordring for pasient og behandler, og etterlevelsen er ofte lav. Forskerteamet utvikler derfor et nettbasert beslutningsstøtteverktøy for pasient og behandler som samler og strukturerer kunnskap fra pasient, behandler, pasientjournal og forskning, i tråd med pasientens verdier, i et beslutningsvennlig format. Verktøyet operasjonaliserer brukermedvirkning ved spesifikt og eksplisitt å integrere brukeres preferanser med forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Prosjektet skal undersøke verktøyets anvendbarhet, og effektene av beslutningsverktøy-støttet praksis på beslutningskvalitet, etterlevelse og lege-pasientkommunikasjon, sammenlignet med enkel overvåking. Det skal inngå 30 pasienter som har bipolar lidelse, hvorav 24 i Norge og 6 i Australia. 6 pasienter deltar i utvikling av verktøyet, 6 i egnethetsstudien og 18 i effektstudiene (12 i Norge og 6 i Australia). Alle skal være samtykkekompetente.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Magne Nylenna

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

  • Øystein Eiring

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mars 2013
  • Slutt: desember 2018