A randomized controlled trial to evaluate the effect of nurse led follow up after being a patient in the intensive care unit

Hovedmål

Undersøke om intensivpasienter som får sykepleierledede oppfølgingssamtaler etter utskrivelse fra intensivavdeling har mindre post traumatisk stress (PTS) symptomer, økt sense of coherence og livskvalitet første året etter utskrivelse fra intensivavdeling sammenlignet med en kontrollgruppe som får standard behandling.

Delmål

Måle forekomst, utvikling og prediktorer for PTS symptomer, angst, depresjon, smerte, håp, livskvalitet og arbeidsdeltagelse i hele gruppen av intensivpasienter.

Metode

Randomisert kontrollert studie med pasienter fra fire intensivavdelinger ved OUS med liggetid > 24 timer og som har score ³ 25 på Post traumatisk stress skala-10 etter utskrivelse fra intensivavdelingen til sengepost. Intervensjonen, oppfølgingssamtaler med intensivsykepleier, utføres på sengeavdelingen og en og to måneder etter utskrivelse fra intensiv/postoperativ.

Pasienter med lav score for PTS symptomer inngår i en kartleggende del av studien og svarer på spørreskjema på samme tidspunkt som de øvrige deltagerne.

Resultatmål måles på sengepost (baseline), tre, seks og tolv måneder etter utskriving fra intensiv/postoperativ med validerte spørreskjemaer som måler bl.a. PTS symptomer, smerte, sense of coherence og livskvalitet.

Plan for gjennomføring

Godkjenning REK: Desember 2013

Pilottesting: Høst 2013

Opplæring av intensivsykepleiere: Januar 2014

Inklusjon av pasienter: Februar 2014 – mars 2016

Oppfølgingssamtaler intervensjonsgruppen: Vår 2014 – vår 2016

Datasamling 2014 – desember 2017

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Rustøen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2014
  • Slutt: desember 2016